Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

The world premiere of Tylwyth, a major new play by Daf James     

The world premiere of Tylwyth, a major new play by Daf James Theatr Genedlaethol Cymru and Sherman Theatre are proud to announce that they will be co-producing the world premiere performances of Daf James’s new play Tylwyth which will open at Sherman Theatre before touring to theatres across Wales.
Tylwyth is a witty and compelling new play that reunites the much-loved characters from the award-winning Llwyth, ten years on from that Welsh-language cultural phenomenon. Taking an irreverent look at love, family and friendship, it is a provocative commentary on contemporary Welsh life, following a group of gay friends living in Cardiff.
Tylwyth sees the return of Simon Watts, Danny Grehan and Michael Humphreys to their original roles, alongside three new cast members that include Martin Thomas and Arwel Davies. The play will be directed by Arwel Gruffydd, Artistic Director of Theatr Genedlaethol Cymru and the original director of Llwyth.
Daf James is an award-winning playwright, screenwriter, composer, performer and Sherman Theatre Associate Artist. Llwyth – Daf’s first full-length play – established him as one of the most exciting dramatists working in Wales. His current theatre work includes On the Other Hand, We're Happy produced by Paines Plough and Theatr Clwyd; he is also part of the 2019 BBC TV Drama Writers’ Programme. Daf said: “Llwyth was such an important play for me, both personally and politically. I never dreamed that it would get the response it did, enjoy such longevity and end up in Taipei! Since the play, Welsh and gay politics have changed a lot; as have I, since becoming a dad. So I felt compelled to write a second part to Llwyth, responding to some of those changes. Especially as Llwyth’s characters have continued to live and grow in my imagination since they left the stage. Tylwyth is a personal chronicle, but it’s also part of a wider cultural narrative that continues to evolve. Everyone has their story. It’s truly an honour to have the opportunity to share mine with fans of the original play as well as with new audiences.”
Arwel Gruffydd, Artistic Director of Theatr Genedlaethol Cymru and director of Tylwyth, said: “I’m delighted that we will be co-producing once more with the Sherman Theatre, as it was during my time as an Associate Director at the Sherman that I first directed Llwyth, ten years ago. Of all the theatre productions I’ve directed, Llwyth, undoubtedly, is the one that has had the most impact and the one that had the most amazing response. It was a turning point in my own career, and one too for Welsh-language theatre, it could be said. I can’t wait to get back into the rehearsal room with these wonderful characters that Daf has created, and to share some of their most recent exploits with audiences across Wales. Tylwyth celebrates and challenges contemporary Welsh identity, and does so, as did Llwyth, with tonnes of laughter and with joyous and unexpected use of music, but also by taking the audience on emotional roller-coaster ride. Hold on to your hats!”
Julia Barry, Executive Director of Sherman Theatre, said: “We are thrilled to be revisiting our partnership with Theatr Genedlaethol Cymru to co-produce and tour Tylwyth, by Daf James. Daf, who is one of the Sherman’s Associate Artists, has written an extraordinary play that looks at the universal issues facing contemporary society in Wales today, viewed
through the lens of this group of friends who we were first introduced to ten years ago. As with Llwyth, this will be a significant addition to the canon of Welsh-language plays and we are very much looking forward to sharing it with audiences across Wales.”
The tour will visit venues across Wales during March and April 2020. The full tour dates are shown below.
World Premiere:
Sherman Theatre, Cardiff 10 – 13 March 2020
Press Night: 12 March 2020
The Tour:
Galeri, Caernarfon 17 + 18 March 2020
Aberystwyth Arts Centre
20 + 21 March 2020
Ffwrnes, Llanelli
Tylwyth, a major new play by Daf James
24 March 2020
Hafren, Newtown
26 March 2020
Theatr Mwldan, Cardigan
28 March 2020
Pontio, Bangor
31 March + 1 April 2020
Theatr Clwyd, Mold
3 + 4 April 2020
Tylwyth is performed in Welsh. Non Welsh speakers and learners can follow the play throughout with English surtitles at all performances at Sherman Theatre. Theatr Genedlaethol Cymru’s Sibrwd language access app will also be available to guide the audience through the story, whatever their level of fluency in Welsh at all performances.

For press enquiries, please contact:
Ceri Williams, Marketing and Communications Manager, Theatr Genedlaethol Cymru ceri.williams@theatr.com | +44 (0)1267 245 617 | +44 (0)7903 842617
Cast:
Simon Watts – Aneurin Danny Grehan – Dada Michael Humphreys – Gareth Arwel Davies – Rhys
Martin Thomas – Dan
Author: Daf James
Director: Arwel Gruffydd
Set and Costume Designer: Tom Rogers Composer: Daf James
Lighting Designer: Ceri James Sound Designer: Sam Jones
Premiere byd ‘Tylwyth’,
drama newydd o bwys gan Daf James
Mae Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman yn falch o gyhoeddi y byddant yn cyd- gynhyrchu’r perfformiadau cyntaf yn y byd o ddrama newydd Daf James, sef Tylwyth, a fydd yn agor yn Theatr y Sherman cyn teithio i theatrau ledled Cymru.
Mae Tylwyth yn ddrama newydd ffraeth a gogleisiol sy’n dod â chymeriadau poblogaidd y ddrama arobryn Llwyth ynghyd unwaith eto, ddeng mlynedd wedi i’r ffenomen ddiwylliannol Gymraeg honno gyrraedd ein llwyfannau am y tro cyntaf. Gan gymryd golwg grafog ar fywyd, teulu a chyfeillgarwch, mae hi’n cynnig sylwebaeth bryfoclyd ar y Gymru gyfoes trwy ddilyn hynt a helynt criw o ffrindiau hoyw sy’n byw yng Nghaerdydd.
Yn Tylwyth, bydd Simon Watts, Danny Grehan a Michael Humphreys yn dychwelyd i’w rhannau gwreiddiol, ynghyd â tri aelod newydd i’r cast, yn cynnwys Martin Thomas ac Arwel Davies. Caiff y ddrama ei chyfarwyddo gan Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru a chyfarwyddwr gwreiddiol Llwyth.
Mae Daf James yn ddramodydd, sgriptiwr, cyfansoddwr a pherfformiwr hynod lwyddiannus, ac yn Artist Cyswllt Theatr y Sherman. Llwyddodd Llwyth – drama lawn gyntaf Daf – i’w sefydlu fel un o ddramodwyr mwyaf cyffrous Cymru. Mae ei waith diweddar arall i’r theatr yn cynnwys On the Other Hand, We're Happy, a gynhyrchwyd gan Paines Plough a Theatr Clwyd; mae ef hefyd yn rhan o Raglen Dramodwyr y BBC 2019. Dywedodd Daf: “Roedd Llwyth yn ddrama bwysig ofnadwy i fi'n bersonol ac yn wleidyddol. Freuddwydies i fyth y bydde hi'n cael yr ymateb na'r bywyd hirhoedlog gafodd hi, a bennu lan yn Nhaipei! Erbyn hyn, mae gwleidyddiaeth Cymru a'r byd hoyw wedi newid gryn dipyn ers y ddrama wreiddiol; heb son amdana i, ers i mi ddod yn dad. Ro'n i ar dân felly, moyn sgwennu ail ran i Llwyth, yn ymateb i rai o'r newidiadau hynny. Yn enwedig gan i gymeriadau Llwyth barhau i fyw a thyfu yn fy nychymyg ar ôl iddynt ymadael â'r llwyfan. Cronicl personol yw Tylwyth, ond mae'n rhan o naratif diwylliannol ehangach sy'n dal i esblygu. Mae gan bawb ei stori. Mae'n wirioneddol fraint felly, cael y cyfle hwn i rannu fy un i gyda ffans y ddrama wreiddiol yn ogystal â chynulleidfaoedd newydd.”
Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru a chyfarwyddwr Tylwyth: “Mae cael cyd-gynhyrchu unwaith eto gyda Theatr y Sherman yn fendigedig, yn arbennig gan mai pan oeddwn i’n gweithio fel Cyfarwyddwr Cyswllt yn y Sherman y bu imi gyfarwyddo Llwyth, ddeng mlynedd yn ôl. O’r holl gynyrchiadau yr wyf i wedi’u cyfarwyddo, Llwyth, yn ddi-os, yw’r un a gynhyrchiad gafodd y dylanwad mwyaf ar gynulleidfaoedd ac a gafodd yr ymateb mwyaf syfrdanol. Roedd yn drobwynt yn fy ngyrfa i, ac yn rhyw fath o drobwynt hefyd yn y theatr Gymraeg. Alla’i ddim aros nes cael dychwelyd i’r stafell ymarfer efo’r cymeriadau eithriadol yma y mae Daf wedi eu creu, a rhannu rhai o’u helyntion diweddaraf gyda chynulleidfaoedd ledled Cymru. Mae Tylwyth yn dathlu ac yn herio elfennau o’r hunaniaeth gyfoes Gymraeg, ac yn gwneud hynny, fel ag y gwnaeth Llwyth, gyda môr o chwerthin a defnydd hwyliog a chlyfar o gerddoriaeth, ond hefyd trwy fynd â’r gynulleidfa ar chwyrligwgan o emosiynau. Mae’n mynd i fod yn antur!”
Dywedodd Julia Barry, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Sherman: “Rydym wrth ein boddau’n cael ailadrodd ein partneriaeth gyda Theatr Genedlaethol Cymru trwy gyd-gynhyrchu a theithio Tylwyth gan Daf James. Mae Daf, sy’n un o Artistiaid Cyswllt Theatr y Sherman, wedi ysgrifennu drama eithriadol, sy’n bwrw golwg ar y pynciau cyffredinol sy’n wynebu’r gymdeithas gyfoes yng
Nghymru heddiw, a hynny drwy lygaid y grŵp hwn o ffrindiau y cawsom ein cyflwyno iddynt ddeng mlynedd yn ôl. Fel gyda Llwyth, bydd hon yn ychwanegiad sylweddol at y casgliad o ddramâu yn yr iaith Gymraeg, ac edrychwn ymlaen yn fawr at ei rhannu gyda chynulleidfaoedd ar draws Cymru.”
Bydd y daith yn ymweld â chanolfannau ledled Cymru ym misoedd Mawrth ac Ebrill 2020:
Premiere Byd:
Theatr y Sherman, Caerdydd 10 – 13 Mawrth 2020
Noson i’r Wasg: 12 Mawrth 2020
Y Daith:
Galeri, Caernarfon 17 + 18 Mawrth 2020
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
20 + 21 Mawrth 2020
Ffwrnes, Llanelli
24 Mawrth 2020
Hafren, Y Drenewydd
26 Mawrth 2020
Theatr Mwldan, Aberteifi
28 Mawrth 2020
Pontio, Bangor
31 Mawrth + 1 Ebrill 2020
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
3 + 4 Ebrill 2020
Perfformir Tylwyth yn Gymraeg. Gall siaradwyr di-Gymraeg a dysgwyr dilyn y ddrama trwy uwchdeitlau Saesneg ar holl berfformiadau yn Theatr y Sherman. Ym mhob perfformiad bydd Sibrwd – ap mynediad iaith Theatr Genedlaethol Cymru – ar gael i dywys y gynulleidfa trwy’r stori, pa mor rhugl bynnag ydynt yn y Gymraeg.
Sherman Theatre Cardiff  
web site
: https://www.shermantheatre.co.uk
Ed Newsome
e-mail: ed.newsome@shermantheatre.co.uk
Tuesday, October 29, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk