Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Llyfr y Flwyddyn 2020Wales Book of the Year 2020     

Llyfr y Flwyddyn 2020Wales Book of the Year 2020 Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Categori Newydd Plant a Phobl Ifanc a Lleoliad y Seremoni
Literature Wales announces a New Children & Young People’s Category and Ceremony Location


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MEHEFIN 25 JUNE, 2020
Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi categori newydd i Wobr Llyfr y Flwyddyn, sef categori Plant a Phobl Ifanc. Bydd y categori ychwanegol hwn yn ehangu cyrhaeddiad ac effaith y wobr drwy gynyddu cyfleoedd a chodi proffil awduron talentog Cymru.

Mae’r datblygiad yma’n cefnogi gweledigaeth Cynllun Strategol 2019-22 Llenyddiaeth Cymru, i ysbrydoli ac annog cenedlaethau newydd o ddarllenwyr creadigol ledled Cymru. Bydd y sefydliad yn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc Cymru i sicrhau bod eu lleisiau a'u barn yn cael eu clywed, ac fe fydd cyfle iddynt bleidleisio yng Ngwobr Barn y Plant a Phobl Ifanc.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru “Mae’n hynod bwysig rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn llenyddiaeth, i uniaethu a chwympo mewn cariad â geiriau. Gall y cariad hwn gael effaith gadarnhaol, barhaol wrth iddynt dyfu'n oedolion. Drwy ymgynghori â’r sector, a’n partneriaid wrth ddatblygu’r Cynllun Strategol newydd, daeth yn amlwg bod awydd cryf i weld ysgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc yn cael ei gynrychioli ar lwyfan llenyddol mwyaf Cymru. Cytunwn yn llwyr, ac mae'r datblygiad pwysig hwn yn sefydlu'n glir bod llenyddiaeth i blant llawn werth a’r hyn a fwriadir ar gyfer oedolion.”

Bydd y categori Plant a Phobl Ifanc yn ymuno â'r tri chategori sy’n bodoli eisoes - Barddoniaeth, Ffuglen, a Ffeithiol Greadigol - yn Gymraeg ac yn Saesneg, gydag un o'r pedwar enillydd categori yn cael eu henwi yn Brif Enillydd Llyfr y Flwyddyn mewn seremoni fawreddog yn yr haf. Bydd ceisiadau i’r categori Plant a Phobl Ifanc wedi'u bwriadu ar gyfer darllenwyr hyd at 16 oed, ac mae ffuglen, barddoniaeth a ffeithiol greadigol oll yn gymwys.

Yn dilyn seremoni hynod lwyddiannus yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth yn 2019, mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gadarnhau y bydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2020 yn dychwelyd i Theatr y Werin ar nos Iau 25 Mehefin 2020.

Dywedodd Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth: “Rydym yn falch iawn y bydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn dychwelyd i Ganolfan y Celfyddydau am yr ail flwyddyn yn olynol. Edrychwn ymlaen at ddathlu'r gorau o lenyddiaeth Gymreig yn Aberystwyth, cartref answyddogol llenyddiaeth yng Nghymru.”

Dyddiadau Allweddol 2020
Cyhoeddir Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn ar ddydd Mawrth 12 Mai 2020, ac fe gynhelir y Seremoni Wobrwyo ar nos Iau 25 Mehefin 2020. Bydd enwau'r panel beirniadu yn cael eu rhyddhau ym mis Mawrth 2020.


Literature Wales has today announced the inclusion of a new category to the annual Wales Book of the Year Awards. The introduction of a category for books written for Children and Young People will expand the reach and impact of the award and help raise the profile of Wales and its talented authors.

Supporting Literature Wales’ Strategic Plan for 2019-22, this new category will help to inspire and encourage a new generation of creative readers and writers from Wales. Literature Wales will engage with children and young people to ensure their voices and opinions are heard, as they will have the opportunity to cast a vote in the Children and Young People’s Choice Award.

Lleucu Siencyn, CEO of Literature Wales said “Getting children and young people involved in literature, to identify with the content they read and fall in love with words and stories, can have a lasting positive effect as they grow into adulthood. Through the development of our new Strategic Plan, and sector and partner consultation it became apparent that our stakeholders were eager to see writing for children and young people represented at Wales’ biggest annual literary celebration. We wholeheartedly agree, and this important addition clearly establishes that literature for children is on a par with that which is intended for adult readership.”

The Children and Young People’s category will join the three other longstanding categories – Poetry, Fiction, and Creative Non-Fiction – in both Welsh and English, with one of the four category winners announced as the overall Award Winner at a glittering ceremony next summer. Submissions for the Children and Young People’s category will be intended for readership up to 16 years of age, and fiction, poetry and literary non-fiction are all eligible.

This is the first of a number of announcements for the 2020 award. Further announcements made in 2020 will include information on new partners and sponsors, as well as revealing the judging panels.

Meanwhile, following a successful event at Aberystwyth Arts Centre in 2019, Literature Wales is pleased to confirm that the 2020 Wales Book of the Year Award Ceremony will be held on Thursday 25 of June 2020 and will return to Aberystwyth Arts Centre’s Theatr y Werin for a second year running.

Dafydd Rhys, Director of Aberystwyth Arts Centre said: “We are delighted to be hosting the Wales Book of the Year Awards here at Aberystwyth Arts Centre for the second year running. Aberystwyth is without doubt the ‘spiritual home’ of Welsh literature and we are so looking forward to celebrating Welsh writing at its finest.”

Key Dates for 2020
The Wales Book of the Year Short List will be announced on Tuesday 12 May 2020, and the Award Ceremony will be held on Thursday 25 June 2020. The names of the judging panel will be released during March 2020.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, October 28, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk