Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Drama radio gan yr artist Cymru yn Fenis, Sean Edwards, i'w darlledu ar BBC Radio 4 ar 24 Tachwedd 2019     

Drama radio gan yr artist Cymru yn Fenis, Sean Edwards, i'w darlledu ar BBC Radio 4 ar 24 Tachwedd 2019 National Theatre Wales

Perfformir y ddrama, Refrain, yn ddyddiol gan fam yr artist, Lily Edwards, o'i chartref yng Nghaerdydd


Cafodd miloedd o ymwelwyr â Gŵyl Celfyddydau Ryngwladol Biennale Fenis y profiad o weld Refrain


Bydd BBC Radio 4 yn darlledu Refrain, drama radio newydd gan yr artist Cymru yn Fenis, Sean Edwards. Mae'r ddrama, a gyd-gynhyrchir gan National Theatre Wales, yn cael ei darlledu'n fyw ar hyn o bryd o fflat cyngor yn Llanishen gan ei fam, Lily Edwards, i filoedd o ymwelwyr â'r Biennale Fenis o fri.Mae image002.jpgRefrain, sydd wedi bod wrth wraidd arddangosfa Undo Things Done Sean Edwards yn Fenis wedi cael ei pherfformio bob wythnos o'r Biennale ers yr agoriad ar 11 Mai 2019. Yn ymchwiliad barddonol am le, hanes cymdeithasol a dosbarth, mae'r ddrama'n gweu bywgraffiad Lily Edwards o dyfu i fyny mewn cartref plant Catholig yng Ngogledd Iwerddon a'i bywyd yng Nghymru ar ôl hynny, wedi'i gydblethu ag atgofion personol yr artist ei hun o'i blentyndod.Delwedd: Refrain, delwedd o'r cynhyrchiad yn cynnwys Lily Edwards a Chynorthwyydd Cynhyrchu National Theatre Wales, Hadley TaylorWedi’i haddasu ar gyfer y radio gan BBC Arts a National Theatre Wales, caiff Refrain ei darlledu ar draws y DU ar ddiwrnod olaf Biennale Fenis, ar BBC Radio 4 am 1.30pm, ddydd Sul 24 Tachwedd. Hwn fydd y tro cyntaf i Refrain gael ei chlywed ledled Cymru a'r DU ehangach ac fe wrandewir arni mewn gofodau domestig drwy gyfrwng radios yn y cartref, gan adlewyrchu'r ystafell fyw lle mae Lily Edwards yn darllen bob dydd. Bydd Tŷ Pawb, y sefydliad celfyddyd arweiniol ar gyfer Cymru yn Fenis sydd wedi'i leoli yn Wrecsam, hefyd yn rhan o'r darllediad, gan gynnal digwyddiad gwrando cymunedol.Dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, "Ers mis Mai, mae Lily wedi bod yn darlledu i Fenis yn fyw o'i chartref yng Nghaerdydd bob dydd, gan gyfareddu miloedd o ymwelwyr ag arddangosfa ei mab yn y Biennale. Drwy gydol y cyfnod hwnnw, mae hi wir wedi dod yn rhan o deulu National Theatre Wales ac rydym wrth ein boddau y bydd ei llais yn awr yn cael ei glywed yn ôl adref yn y darllediad arbennig hwn ar BBC Radio 4."Bydd arddangosfa lawn Biennale Fenis, a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn teithio i Dŷ Pawb, Wrecsam 14 Chwefror-26 Ebrill 2020 ac yna ymlaen i Bluecoat, Lerpwl 7 Tachwedd 2020 – 14 Mawrth 2021.Mae corff newydd o waith Edwards - sy'n cynnwys ffilm, cerfluniau, printiau a chwiltiau Cymreig yn cael ei ysbrydoli gan ei brofiad o dyfu i fyny ar ystad cyngor yng Nghaerdydd yn yr 1980au.Dywedodd Sean Edwards, yr artist Cymru yn Fenis, "Rwy'n falch iawn y bydd y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer Cymru yn Fenis yn cael y cyfle i gael ei brofi gan gynulleidfaoedd yng Nghymru ac y bydd yr addasiad o Refrain, gwaith sydd wedi bod wrth wraidd y gosodwaith yn Fenis, yn cael ei ddarlledu i gartrefi pobl. Mae'n anrhydedd gallu cyflwyno'r gwaith hwn ar BBC Radio 4, ac mae'n ddiweddglo teilwng i ymrwymiad hael fy mam i berfformiadau dyddiol dros gyfnod y Biennale."Ar ôl lansio taith yr arddangosfa yn Nhŷ Pawb, Wrecsam, bydd y sioe yn teithio ymlaen i Bluecoat, Lerpwl, sef ail leoliad y daith, lle bydd Edwards yn creu fersiwn arall o'r arddangosfa ar draws pedair oriel. Bydd yn cydblethu gweithiau newydd a hŷn sy'n gweddu i'r sioe Undo Things Done, yn cynnwys 'Maelfa' (2010) a saethwyd yng nghanolfan siopa 1970au ystad Llanedeyrn, a oedd hefyd yn fan cychwyn ar gyfer Undo Things Done.

Bydd Refrain yn cael ei ddarlledu ar BBC Radio 4 ddydd Sul 24 Tachwedd 2019 am 1.30pm: https://www.BBC.co.uk/programmes/m000bl1rBydd Undo Things Done yn teithio i Tŷ Pawb, Wrecsam o 14 Chwefror 2019 i 26 Ebrill 2020, a Bluecoat, Lerpwl o 7 Tachwedd 2020 i 14 Mawrth 2021 http://walesinvenice.com/


Radio play by Wales in Venice artist, Sean Edwards, to be broadcast on BBC Radio 4 on 24 November 2019


The play, Refrain, is performed daily by the artist’s mother, Lily Edwards, from her home in Cardiff


Refrain has been experienced by thousands of visitors to the Venice Biennale International Arts Festival


BBC Radio 4 will broadcast Refrain, a new radio play by Wales in Venice artist, Sean Edwards. The play, co-produced by National Theatre Wales, is currently being transmitted live from a council flat in Llanishen by his mother, Lily Edwards, to thousands of visitors to the prestigious 2019 Venice Biennale.image005.jpgRefrain, which has been at the heart of Sean Edwards’ Undo Things Done exhibition in Venice, has been performed every week of the Biennale run since the opening 11 May 2019. A poetic enquiry into place, social history and class, the play weaves Lily Edwards’ biography of growing up in a Northern Irish Catholic Children’s Home and her subsequent life in Wales, intertwined with the artist’s own personal memories from his childhood.Image: Refrain, production image featuring Lily Edwards and National Theatre Wales’ Production Assistant, Hadley TaylorAdapted for radio by BBC Arts and National Theatre Wales, Refrain will broadcast UK wide on the final day of the Venice Biennale, on BBC Radio 4 at 1.30pm, Sunday 24 November. This will be the first time Refrain will be heard across Wales and the wider UK, listened to in domestic spaces via radios at home, mirroring the living room where Lily Edwards reads daily. Tŷ Pawb, the Wrexham-based lead arts organisation for Wales in Venice will also tune into the broadcast, hosting a community listening event.Kully Thiarai, Artistic Director of National Theatre Wales said, "Since May, Lily has been broadcasting to Venice live from her home in Cardiff every day, captivating thousands of visitors to her son’s exhibition at the Biennale. Throughout that time, she has truly become part of the National Theatre Wales family and we are thrilled that her voice will now be heard back home in this special broadcast on BBC Radio 4.”The full Venice Biennale exhibition, commissioned by Arts Council Wales, will tour to Tŷ Pawb, Wrexham 14 February – 26 April 2020 and then on to Bluecoat, Liverpool 7 November 2020 – 14 March 2021.Edwards’ new body of work - which includes film, sculptures, prints and Welsh quilts is inspired by his experience of growing up on a council estate in Cardiff in the 1980s.Wales in Venice artist Sean Edwards said, “I’m delighted that the work produced for Wales in Venice will have the opportunity to be experienced by audiences in Wales and that the adaptation of Refrain, a work that has been at the heart of the installation in Venice, will be broadcast into people homes. It is an honour to be able to present this work on BBC Radio 4, and marks a fitting culmination to my mother’s generous commitment to daily performances for the duration of the Biennale.”After launching the exhibition tour at Tŷ Pawb, Wrexham, the show will travel on to Bluecoat, Liverpool, the second tour venue, where Edwards will create a further iteration across four gallery spaces. He will interweave new and older works that resonate with show Undo Things Done, including ‘Maelfa’ (2010) shot in the 1970s shopping centre of the Llanedeyrn estate, which also acted the starting point for Undo Things Done.

Refrain will be broadcast on BBC Radio 4 on Sunday 24 November 2019 at 1.30pm: https://www.bbc.co.uk/programmes/m000bl1rUndo Things done will tour to Ty Pawb, Wrexham 14 February 2019 to 26 April 2020, and Bluecoat, Liverpool from 7 November 2020 to 14 March 2021 http://walesinvenice.com/
National Theate Wales  
web site
: https://www.nationaltheatrewales.org
Nia Jones
e-mail: niajones@nationaltheatrewales.org
Tuesday, November 12, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk