Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Yr artist Cymreig John Abell yn creu arddangosfa newydd yng ngorllewin Cymru, ar 180 mlwyddiant Terfysgoedd Beca     

Yr artist Cymreig John Abell yn creu arddangosfa newydd yng ngorllewin Cymru, ar 180 mlwyddiant Terfysgoedd Beca Bydd arddangosfa newydd sbon gan yr artist John Abell o Gaerdydd yn agor yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Tŷ Newton, Dinefwr, Sir Gaerfyrddin ym mis Ionawr 2020 yn nodi pen-blwydd Terfysgoedd Beca, wedi'i chomisiynu fel ymateb i thema 'Tirlun y Bobl' yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer 2019

Mae'r arddangosfa, o'r enw Beca a'i Phlant, gan John Abell yn cynrychioli'r terfysgoedd a gynhaliwyd yng nghanolbarth a gorllewin Cymru rhwng 1839-1843. Yn cael ei dangos rhwng 17 Ionawr a 26 Ebrill 2020, mae'r arddangosfa, a fydd yn cael ei chynnal yn Nhŷ Newton, yn cyflwyno cyfres o baentiadau, toriadau lino ac ysgythriadau newydd a wnaed gan Abell yn ystod ei gyfnod preswyl o dair wythnos yn Ninefwr yn ystod mis Medi 2019 - y rhaglen Artist Preswyl gyntaf y mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi'i chynnal yn Ninefwr.

'Mae hanes yn rhan hanfodol o'r presennol, ac roeddwn am gael y cyfle ar unwaith i ymateb i le mor ysbrydoledig drwy fy ngwaith celf' – John Abell

Wrth ymateb yn uniongyrchol i hanes cyfoethog a chythryblus Tŷ Newton, Dinefwr ac yn arbennig Terfysgoedd Beca, mae corff o waith Abell yn archwilio bywyd bob dydd, credoau a chyfeillgarwch y terfysgwyr wrth iddynt godi mewn protest yn erbyn Ymddiriedolaethau'r Tyrpeg a chyflwyno tollau ffyrdd yng nghefn gwlad Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Yn ystod y Terfysgoedd yn 1839-1843, fe wnaeth dynion wisgo fel menywod i ymosod ar y tollau. Roedden nhw'n galw eu hunain yn 'Beca a'i Merched', enw wedi'i ysbrydoli gan ddarn yn y Beibl lle mae Beca yn sôn am yr angen i 'etifeddu porth eu gelynion' (Genesis XXIV, adnod 60). Mae un o'r toriadau lino yn gweld y goeden Jesse feiblaidd yn cael ei chludo i Gymru wledig. Yn gyfoeth o symbolaeth, mae'n uno ymhellach y gorffennol a'r presennol, chwedl a hanes gyda'i ddelwedd symudol.

Dywedodd yr artist John Abell, "Dyma fydd fy sioe fwyaf uchelgeisiol hyd yma - corff mawr ac amrywiol o waith mewn lleoliad hanesyddol anhygoel, sy'n golygu llawer i mi. Fe wnes i'r gwaith yn Nhŷ Newton a Home Farm, lle arhosais i yn ystod fy nghyfnod preswyl ym mis Medi. Llosgodd y terfysgwyr deisi gwenith o Home Farm, a defnyddiwyd y digwyddiad hwnnw ar gyfer y peintiadau Tân yn y Nos. Gall ymwelwyr â'r arddangosfa ddisgwyl sioe uchelgeisiol o baentio ac argraffu cyfoes yn Nhŷ rhyfeddol Newton, ar dir godidog Dinefwr."

Wedi'i eni yn 1986, bu John Abell yn astudio yng Ngholeg Celf Camberwell; ar hyn o bryd mae'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae John yn arbennig o adnabyddus am ei brintiadau blociau pren ar raddfa fawr a'i baentiadau dyfrlliw hynod liwgar sy'n archwilio bywyd, cariad, chwant, y profiad ymgorfforedig. Mae'r gwaith yn llawn ymdeimlad o ofn a marwolaeth, pesimistiaeth neu hyd yn oed nihiliaeth ynghyd â dogn go dda o hiwmor y grocbren. Ei nod yw cynrychioli teimlad dynol, y byd a'i hun mor onest ag y gall heb unrhyw gyfryngu deallusol.

Mae John yn cael ei gynrychioli gan Arusha Gallery, oriel gyfoes gyda'i phrif adeilad yn Nhref Newydd hanesyddol Caeredin. Wedi'i hagor yn 2013, mae Arusha yn cynnal rhaglen flynyddol o arddangosfeydd, digwyddiadau a ffeiriau, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gyda chydweithio rheolaidd gydag artistiaid gwadd, curaduron, gwyliau a sefydliadau.

Dywedodd Agnieszka Prendota, Cyfarwyddwr Creadigol yn Arusha Gallery, "Mae gwaith John yn ehangu ar naratif Terfysgoedd Beca, ac mae yr un mor gynhwysol a bron yn barhad o'r ffocws ar adrodd stori'r Other a gymerwyd gan Amy Dillwyn anhygoel yn 'The Rebecca Rioter'. Mae'n mynd gam ymhellach drwy edrych ar bobl ar ymylon y terfysgoedd - y goblygiadau a'r cymhellion seicolegol a arweiniodd at gynnwrf a drefnwyd, yr ymdeimlad o gymuned a chyfeillgarwch sy'n dwysáu mewn argyfwng. Mae ei waith yn meddu ar natur aml-haenog gweledigaethau - epiffanïau crefyddol ac eglurdeb seicedelig ar yr un pryd."

Mae printiadau a chyhoeddiadau John yn cael eu cynnal mewn casgliadau preifat a chyhoeddus ledled y byd, gan gynnwys y V&A; Amgueddfa Genedlaethol Cymru; yr Amgueddfa Brydeinig, Llyfrgell Genedlaethol Awstralia, Canberra; Llyfrgell Genedlaethol Canada, Ottowa a Llyfrgell Prifysgol Columbia, Efrog Newydd.

Wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mae'r cyfnod preswyl yn rhan o raglen 'Tirlun y Bobl' yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer 2019.

Dywedodd Meg Anthony, Rheolwr Cyffredinol Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Gaerfyrddin, “Rydym wrth ein bodd bod John Abell wedi ymgymryd â chyfnod preswyl artist cyntaf Dinefwr, ac yn edrych ymlaen at weld ffrwyth y prosiect wedi’i arddangos yn Nhŷ Newton yn y Flwyddyn Newydd. Mae John wedi bod yn rhannu delweddau arbennig ar-lein ac mae’r gwaith newydd yn edrych yn wych. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Arusha Gallery am ei chefnogaeth weithgar”.

Mae'r catalog llawn o weithiau sydd ar gael i'w prynu ar gael yn Arusha Gallery - cysylltwch drwy e-bostio info@arushagallery.com neu ar 0131 557 1412 https://www.arushagallery.com/

Mae arddangosfa John Abell Beca a'i Phlant i'w gweld rhwng 17 Ionawr a 26 Ebrill 2020 yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Tŷ Newton, Dinefwr, Llandeilo. Bydd dangosiad i'r wasg yn digwydd ar fore yr 17eg o Ionawr. Gwahoddiadau a manylion pellach i ddilyn.Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nia Llewelyn Jones yn The Corner Shop PR ar 0797 451 9360 nia@thecornershoppr.com

MANYLION
Arddangosfa Becca a'i Phlant gan yr artist John Abell
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Tŷ Newton, Parc Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6RT
17 Ionawr tan 26 Ebrill 2020
11am – 3pm
Mae mynediad am ddim i'r arddangosfa. Mae'r ffi mynediad arferol o £8.50 i Dŷ Newton yn gymwys.

Instagram:
John Abell, Artist: www.instagram.com/john.abell
Instagram, Ymddiriedolaeth Genedlaethol - @ntwales @ntcarmarthenshire
Instagram, Arusha Gallery - www.instagram.com/arushagallery

On the 180th anniversary of the Rebecca Riots, Welsh artist John Abell creates new exhibition in West Wales

A brand new exhibition by Cardiff based artist John Abell will open at National Trust, Newton House, Dinefwr, Carmarthenshire in January 2020 marking the anniversary of the Rebecca Riots and commissioned as a response to the 2019 National Trust ‘People’s Landscape’ theme

The exhibition, titled Becca and her Children, by John Abell represents the riots which took place in Mid and West Wales between 1839 - 1843. Running from 17 January to 26 April 2020, the exhibition, which will be held at Newton House, presents a series of new paintings, linocuts and etchings made by Abell during his three-week residency at Dinefwr during September 2019 - the first Artist in Residency programme that the National Trust have undertaken at Dinefwr.

‘History is an essential part of the present, and I immediately wanted the opportunity to respond to such an inspiring place through my artwork’. – John Abell

Responding directly to the rich and tumultuous history of Newton House, Dinefwr and in particular the Rebecca Riots, Abell’s body of work examines the daily life, beliefs and camaraderie of the Rioters as they rose up in protest against the Turnpike Trusts and the introduction of road tolls in rural Pembrokeshire, Cardiganshire and Carmarthenshire. During the Riots in 1839-1843, men disguised themselves as women to attack the tolls. They called themselves ‘Rebecca and her daughters’, likely inspired by a passage in the Bible where Rebecca talks of the need to ‘possess the gates of those who hate them’ (Genesis XXIV, verse 60). One of the linocuts sees the biblical Jessie Tree transported into rural Wales, rich with symbolism it further merges past and present, tale and history with its moving imagery.

Artist John Abell said “This will be my most ambitious show to date - a large and diverse body of work in an amazing historic location, which means a lot to me. I made the work in Newton House and Home Farm, where I stayed during my residency in September. The rioters burnt stacks of wheat from Home Farm, and that event was used as subject matter for the Fire In the Night paintings. Visitors to the exhibition can expect an ambitious show of contemporary painting and print in the amazing Newton House, in the stunning grounds of Dinefwr.”

Born in 1986, John Abell studied at Camberwell College of Art; he currently lives and works in Cardiff. John is particularly known for his large-scale wood block prints and highly coloured watercolour paintings which explore life, love, lust, the embodied experience. The work is charged with a sense of fear and death, pessimism or even nihilism along with a large pinch of gallows humour. His aim is to represent human feeling, the world and himself as honestly as he can with no intellectual mediation.

John is represented by Arusha Gallery, a contemporary gallery with its main premises in Edinburgh's historic New Town. Opening in 2013, Arusha runs an annual programme of exhibitions, events and fairs, both nationally and internationally, with regular collaborations with guest artists, curators, festivals and institutions.

Agnieszka Prendota, Creative Director at Arusha Gallery said “John’s works expand the take on the narrative of Rebecca Riots, similarly inclusive and almost a continuation of the focus on telling a story of the Other taken by the amazing Amy Dillwyn in ’The Rebecca Rioter’. He takes it a step further by looking at people on the edges of the riots-the psychological implications and motivations that led to organised uproar, the sense of community and camaraderie that intensifies in crisis. His works have the multi-layered nature of visions-religious epiphanies and psychedelic clarity at once. “

John’s prints and publications are held in private and public collections worldwide, including the V&A; the National Museum of Wales; the British Museum, the National Library of Australia, Canberra; the National Library of Canada, Ottowa and Columbia University Library, New York.

Funded by the Arts Council of Wales and The National Trust the residency is part of the National Trust ‘People’s Landscape’ programme for 2019.

Meg Anthony, General Manager National Trust Carmarthenshire said “We’re thrilled that John Abell has undertaken Dinefwr’s first artist residency, and can’t wait to see the outcome of the project when it will displayed in the Newton House in the New Year. John’s been sharing some tantalising images online and the new work looks wonderful. We’re also really grateful to Arusha Gallery for their active support”.

The full catalogue of works for purchase is available from Arusha Gallery please enquire by emailing info@arushagallery.com or on 0131 557 1412 https://www.arushagallery.com/

John Abell’s Becca and her Children exhibition runs from 17 January to 26 April 2020 at National Trust Newton House Dinefwr, Llandeilo.

Press view will take place on the morning of 17th January. Invitations and further details to follow.

Arusha Gallery  
web site
: https://www.arushagallery.com
Nia Jones
e-mail: mailto:nia@thecornershoppr.com
Wednesday, November 13, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk