Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

National Theatre Wales announces Kully Thiaraiís outgoing season prior to Lorne Campbell leading the company into its next decade     

 National Theatre Wales announces Kully Thiaraiís outgoing season prior to Lorne Campbell leading the company into its      next decade ● National Theatre Wales yn cyhoeddi tymor ymadawol Kully Thiarai cyn i Lorne Campbell arwain y cwmni i'w ddegawd nesaf

● Mae tymor 2020 National Theatre Wales yn dathlu 10 mlynedd arbennig o ddatblygu theatr ryfeddol a galluogi gwneuthurwyr theatr yng Nghymru i ehangu a gwireddu eu huchelgeisiau eu hunain

● Mae'r tymor yn cynnwys sioe gerdd ysblennydd am feddyg ecsentrig o Lantrisant, cynhyrchiad awyr agored ar raddfa fawr wedi ei ysbrydoli gan hanes gwir a rhyfeddol, stori wyllt yn teithio coedwigoedd Cymru, profiad digidol yn cofio terfysgoedd hil Caerdydd, a chynhyrchiad cyntaf TEAM National Theatre Wales yn Sir Benfro

Mae'r Cyfarwyddwr Artistig Kully Thiarai heddiw yn cyhoeddi rhaglen dengmlwyddiant National Theatre Wales (NTW) – ystod uchelgeisiol o waith wedi'i greu gan grŵp amrywiol o wneuthurwyr theatr dychmygus o bob cwr o Gymru. Yn cynnwys pedwar cynhyrchiad epig; profiad digidol, gweledol ac adrodd straeon; comisiynau newydd i ddifyrru a chyffroi; a llu o weithgarwch datblygiad creadigol a chydweithio. Mae gwneuthurwyr theatr yn ganolog i dymor newydd NTW.

Ers 2010 mae NTW wedi bod yn gwneud profiadau theatr anhygoel i gynulleidfaoedd ledled Cymru
drwy alluogi a chefnogi talent, drwy ddyfeisio, archwilio a chroesawu syniadau newydd a ffurfiau newydd ar gelfyddyd. Bydd y tymor dengmlwyddiant hwn yn rhoi lle blaenllaw i wneuthurwyr theatr sydd wedi tyfu gyda'r cwmni - gan arddangos gwaith beiddgar a gwreiddiol y genhedlaeth nesaf hon o artistiaid talentog, a dathlu degawd o ymrwymiad NTW i gefnogi a hyrwyddo gwneuthurwyr theatr o ddoniau sy'n dod i'r amlwg i bobl greadigol sefydledig.

Bydd y flwyddyn hon o waith yn archwilio arwyr di-glod Cymru a straeon Cymreig cudd o'n gorffennol, ein presennol a'n darpar ddyfodol, ac yn cynnig cyfle i gynulleidfaoedd brofi theatr sy'n herio, yn diddanu ac yn ysbrydoli.

Dywedodd Kully Thiarai, "Mae wedi bod yn fraint cael arwain y cwmni eithriadol hwn dros y tair blynedd a hanner diwethaf ac i allu nodi ei ddengmlwyddiant arbennig. Rwyf wedi gweithio gyda nifer enfawr o bobl dalentog iawn ac wedi gweld amrywiaeth eang o dalent yn datblygu drwy'r cwmni. P'un ai yn gweld effaith cyflwyno City of the Unexpected i filoedd neu agosatrwydd ein sioeau mewn mannau cymunedol, yr ymrwymiad gan TEAM i'n cymunedau neu feddiannu stadiwm eiconig y Principality i wneud ein profiad theatr ymdrochol diweddaraf, mae NTW wedi bod yn fentrus ac yn uchelgeisiol; gan ddathlu pobl a lleoedd Cymru gyda dychymyg, haelioni a gonestrwydd.

Ar ôl cael y fraint o gyfarwyddo sioe ym mlwyddyn gyntaf NTW, rwyf wrth fy modd bod tymor ein dengmlwyddiant yn dwyn ynghyd rai o'r talentau mwyaf cyffrous yng Nghymru ac yn dathlu rhai o'r eiliadau gwirioneddol ryfeddol yn hanes y genedl hon."

Hail Cremation!
Gan Jon Tregenna. Cyfarwyddwyd gan Adele Thomas
Yn agor y tymor newydd ym mis Mawrth 2020 fydd Hail Cremation! gan Jon Tregenna - sioe gerdd seicedelig am feddyg mwyaf ecsentrig Llantrisant a ddaeth yn adnabyddus fel 'tad amlosgi'. Yn cael ei lwyfannu yn Neuadd Goffa Trecelyn, mae Hail Cremation! yn adrodd hanes bywyd rhyfeddol Dr William Price, gweledigaethwr Cymreig ac ecsentrig yn y gymdeithas Fictoraidd. Bydd yr actor Cymreig poblogaidd Lee Mengo yn chwarae'r brif ran sef Dr William Price yn y sioe gerdd ysblennydd, gwallgof ac aml-gyfrwng hon. Hail Cremation! Neuadd Goffa Trecelyn, 23 Mawrth - 4 Ebrill 2020. Bydd y tocynnau ar werth heddiw.

Balloon Girl
Gan Hannah McPake
Y llynedd, lansiodd NTW Radical Creatures, gwahoddiad i artistiaid benywaidd Cymreig* i gyflwyno syniadau rhyfeddol, gwreiddiol sy'n archwilio yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn fenyw yng Nghymru heddiw. Y canlyniad oedd comisiwn gan y gwneuthurwr theatr, Hannah McPake. Mae Balloon Girl yn adrodd stori gymharol anhysbys sy'n fwy na 100 mlwydd oed, un sy'n atseinio gyda breuddwydion a dymuniadau cyfoes llawer o fenywod heddiw.

Mewn lleoliad eiconig yng nghanol Caerdydd, mae Balloon Girl yn gynhyrchiad ysblennydd awyr agored ar raddfa fawr sy'n llawn rhyfeddod a hud, wedi'i ysbrydoli gan stori wir ryfeddol. Wedi'i osod yn erbyn cefnlen Arddangosfa Fawr Caerdydd yn 1896, a ddenodd dros filiwn o ymwelwyr i Gaerdydd, mae menyw ifanc eofn yn herio'r drefn. *Y rhai sy'n adnabod eu hunain fel menyw, menyw draws neu berson nad yw'n ddeuaidd. Balloon Girl, lleoliadau yng Nghaerdydd, 24-26 Gorffennaf 2020.

Go Tell the Bees
Gan NTW TEAM Sir Benfro
Cyd-grëwyr; Naomi Chiffi, Almir Koldzic, Gavin Porter a Julia Thomas
Wedi'i gydnabod fel dull arloesol ac unigryw o ymgysylltu, mae menter NTW TEAM yn rhwydwaith byd-eang amrywiol o gyfeillion sy'n cydweithio â'r cwmni. Yn 2020 bydd NTW TEAM yn cychwyn ar ei brosiect mwyaf a mwyaf uchelgeisiol hyd yma – un fydd yn ennyn diddordeb ac yn cyd-greu gyda chymunedau Sir Benfro. Mae Go Tell The Bees yn gynhyrchiad llawn a wneir ac a lwyfannir ym Maenorbŷr a Sir Benfro sy'n seiliedig ar thema'r Amgylchedd, Natur a'r Hinsawdd, themâu a ddewiswyd gan bobl Sir Benfro. Go Tell The Bees, Maenorbŷr a Phenfro, 12 -13 Medi 2020.

Wild Scenes At Cardiff
Crëwyd gan Kyle Legall a Mike Pearson
Wild Scenes At Cardiff yw'r hanes cignoeth sy'n cofnodi pob dydd, awr a golygfa yn Nherfysgoedd Hil Caerdydd, wedi'i ddwyn ynghyd o adroddiadau mewn papurau newydd lleol. Ym 1919, cafodd Caerdydd ei thaflu i bedwar diwrnod a nos o anhrefn treisgar a adawodd dri o bobl yn farw.

Mae profiad digidol Wild Scenes At Cardiff, a grëwyd gan yr artist o Butetown, Kyle Legall a'r gwneuthurwr theatr dylanwadol Mike Pearson, yn mynd â chynulleidfaoedd i'r fan a'r lle, mor agos at y safleoedd gwreiddiol â phosibl i adrodd hanes y bobl, y lleoedd a'r digwyddiadau sy'n gysylltiedig â moment arswydus o anghytgord hiliol mewn dinaswedd sydd bellach wedi newid yn llwyr. Profiad digidol Wild Scenes At Cardiff. Ar-lein ac yng Nghaerdydd. Mehefin 2020.

FRANK!
Crëwyd gan Buddug James Jones, Frank Thomas a Jesse Briton
Wedi'i berfformio yng nghanol coedwigoedd Cymru mewn gofod perfformio hudol, Frank yw stori bardd bywyd go iawn a gweithiwr ffatri gwrth-wenwyn nadroedd, Frank Thomas. Mae'r cynhyrchiad yn archwilio yr hyn y mae'n ei olygu i gysylltu â byd natur, mewn sioe newydd wedi'i hysbrydoli gan dirlun Cymru a'i phobl. Bydd y sioe yn cynnwys barddoniaeth wreiddiol gan yr artist ei hun. Yn teithio fforestydd gogledd, gorllewin, canolbarth a de Cymru yn ystod gwanwyn 2020.

Datblygiad Creadigol

Comisiynau
Wrth edrych ymhellach ymlaen, mae tymor 2020 NTW yn cynnwys comisiynau newydd sydd ar waith. Mae'r rhain yn cynnwys: Mouth, drama newydd syfrdanol gan Tom Wentworth sy'n rhoi llwyfan i ryw, anabledd a pherthynas deuluol, a Bethan Marlow yn archwilio yr hyn yw bod yn ifanc, yn ffyrnig ac yn fregus yn ei gwaith newydd Feral Monsters.

Cyfnodau Preswyl Ar Leoliad
Drwy ein Cyfnodau Preswyl ar Leoliad, rydym yn parhau i gefnogi prosiectau perfformio ar gyfnod cynnar ar leoliad ledled Cymru. O ddylunwyr i feirdd i artistiaid-ymgyrchwyr, ochr yn ochr â Chynhyrchwyr sy'n dod i'r Amlwg NTW, mae prosiectau'n archwilio rhythmau symudiadau protest Cymru i gynaliadwyedd llwybr arfordir Cymru yn y dyfodol. Mae'r Cyfnodau Preswyl ar Leoliad hyn yn gofyn cwestiynau brys am Gymru a'n byd cyfnewidiol mewn ffyrdd gweledigaethol.

Yr artistiaid blaen a ddewiswyd eleni yw: Yasmin Begum, Natasha Borton, Becky Davies, Gentle/Radical, Phil Jones, Emily Laurens, Alison Neighbour a Durre Shahwar.

National Theatre Wales, BBC Cymru Wales a BBC Writersroom Wales
Bydd Rhiannon Boyle yn cychwyn ar ei thaith gyda NTW y flwyddyn nesaf pan fydd yn ymuno â'r cwmni am dymor o 6 mis fel rhan o'i phenodiad blwyddyn fel Awdur Preswyl Cymru.

Gan dreulio amser gyda BBC Cymru Wales yn gyntaf, bydd yn ymuno wedyn â NTW, lle y bydd yn archwilio'i syniadau a'i ysgrifennu ymhellach a dod yn rhan allweddol o'r tîm. Bydd manylion pellach am Awdur Preswyl 2020 yn cael eu cyhoeddi gan BBC Cymru ar 9 Rhagfyr 2019.

Cydweithredu

NTW TEAM Wrecsam
Mae perthynas TEAM â Wrescam yn mynd yn ôl rai blynyddoedd, gan ddechrau gyda'i ddigwyddiad cyntaf erioed yno yn 2015. Y cam nesaf yn Nathliad NTW o Wrecsam a TEAM yw datblygu dull cydweithredol unigryw i thema Digartrefedd, thema a ddewiswyd ac a arweiniwyd gan bobl Wrecsam ac a ddatblygwyd gan rwydwaith TEAM byd-eang NTW. Bydd hyn yn diweddu gyda chynhyrchiad llawn, i'w lwyfannu yn 2021.

The Agency
Dan arweiniad Gavin Porter mewn partneriaeth â Battersea Arts Centre, Contact Theatre, People’s Palace Projects, Agência de Redes para Juventude a’i gefnogi’n wreiddiol gan y Calouste Gulbenkian Foundation, mae The Agency NTW yn parhau yn 2020 gyda grŵp o bobl o ardaloedd Butetown, Glanyrafon a Grangetown yng Nghaerdydd. Gyda syniadau y mae angen iddynt ddigwydd, mae NTW yn darparu cymorth hyfforddiant, cyllid a chyngor gan weithwyr proffesiynol y diwydiant i'r bobl ifanc (Asiantau), i ddatblygu eu hangerdd yn brosiect sydd o fudd i gymunedau lleol.

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd yr Asiantau'n cynnig eu syniadau ar gyfer syniadau busnes neu brosiect, i banel proffesiynol. Dyfernir cyllideb o £2000 i dri phrosiect dewisol i ddatblygu a threialu eu syniadau yn ystod y 6 mis nesaf.

Cefnogi National Theatre Wales

Rhoi
Mae National Theatre Wales yn elusen gofrestredig, ac yn dibynnu ar roddion gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau a sefydliadau i barhau i greu theatr eithriadol ledled Cymru a thu hwnt. I gael gwybod sut y gallwch gefnogi NTW ewch i: Cefnogi NTW

Dydd Mawrth 3 Rhagfyr yw Dydd Mawrth Rhoi – yr ymgyrch fyd-eang sy’n annog pobl i gefnogi’r achosion elusennol sy’n bwysig iddynt. Eleni bydd NTW yn cymryd rhan, gan geisio rhoddion i gefnogi prosiectau'r cwmni yn y dyfodol. Cewch wybod rhagor yma:
Dydd Mawrth Rhoi

Manylion am berfformiadau
Hail Cremation! Neuadd Goffa Trecelyn, 23 Mawrth - 4 Ebrill 2020. Ar werth 3 Rhagfyr 2019
Balloon Girl, lleoliadau yng Nghaerdydd, 24-26 Gorffennaf 2020.
Go Tell The Bees, Maenorbŷr a Phenfro, 12 -13 Medi 2020.
Frank, coedwigoedd ledled Cymru, gwanwyn 2020
Wild Scenes At Cardiff, Caerdydd ac ar-lein, Mehefin 2020

Mae'r tocynnau ar gyfer Hail Cremation! bellach ar werth. Canllaw oed 14+ Tocynnau Hail Cremation!

DIWEDD

Am ragor o wybodaeth, neu i ofyn am lun neu gyfweliad, cysylltwch â Nia Llewelyn Jones, Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus (dros dro) ar gyfer National Theatre Wales ar 07540 686 725 / niajones@nationaltheatrewales.org

Nodiadau i Olygyddion

#NTW
@ntwtweets

Cliciwch yma i ddysgu mwy am wneuthurwyr theatr National Theatre Wales

National Theatre Wales
Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.

Anfonwyd y datganiad i'r wasg hwn atoch oherwydd eich bod chi ar restr bostio’r wasg National Theatre Wales. Os hoffech gael eich tynnu oddi ar y rhestr bostio, rhowch wybod i Reolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, y gellir dod o hyd i'w manylion cyswllt ar waelod y datganiad i'r wasg hwn.

ntwSocialprofile.jpg
PRESS RELEASE
3 December 2019

· National Theatre Wales announces Kully Thiarai’s outgoing season prior to Lorne Campbell leading the company into its next decade

· National Theatre Wales’ 2020 season celebrates 10 remarkable years of developing extraordinary theatre and enabling theatre makers in Wales to widen and realise their own ambitions

· The season includes a musical theatre spectacular about an eccentric doctor from South Wales, a large-scale outdoor production inspired by an incredible true tale, a wild story touring the forests of Wales, a digital experience remembering the Cardiff Race Riots, and National Theatre Wales’ inaugural TEAM production in Pembrokeshire

Artistic Director Kully Thiarai today announces National Theatre Wales’ (NTW) tenth anniversary programme - an ambitious range of work created by a diverse group of imaginative theatre makers from across Wales. Featuring four epic productions; a digital, visual and storytelling experience; new commissions to intrigue and excite; and a host of creative development and collaboration activity. Theatre makers are at the heart of NTW’s new season.

Since 2010 NTW has been making extraordinary theatre experiences for audiences across Wales
by enabling and supporting talent, through devising, exploring and embracing new ideas and new artforms. This tenth anniversary season places theatre makers who have grown with the company centre-stage - showcasing the bold and original work of this next generation of talented artists, and celebrating a decade of NTW’s commitment to supporting and championing theatre makers from emerging talent to established creatives.

This year of work will explore the unsung heroes of Wales and undiscovered Welsh stories from our past, present, and possible future, and will offer audiences the opportunity to experience theatre that challenges, entertains and inspires.

Kully Thiarai said “It has been a privilege to lead this exceptional company over the last three and a half years and to be able to mark its remarkable ten years. I have worked with a huge number of wonderfully talented people and have seen a broad-range of talent develop through the company. Whether seeing the impact of delivering City of the Unexpected to thousands or the intimacy of our shows in community spaces, the commitment from TEAM to our communities or taking over the iconic Principality Stadium to make our most recent immersive theatre experience, NTW has been bold and ambitious; celebrating the people and places of Wales with imagination, generosity and integrity.

Having had the privilege of directing a show in the inaugural year of NTW, I’m thrilled that our tenth anniversary season brings together some of the most exciting talent in Wales and celebrates some of the truly extraordinary moments in this nation’s history.”

Hail Cremation!
By Jon Tregenna. Directed by Adele Thomas
Opening the new season in March 2020 will be Jon Tregenna’s Hail Cremation! - a psychedelic musical about Llanstrisant’s most eccentric doctor who became known as ‘the father of cremation’. Staged at Newbridge Memo, Hail Cremation! tells the story of the extraordinary life of Dr William Price, a Welsh visionary and an eccentric of Victorian society. Well-loved Welsh actor Lee Mengo will play the lead role of Dr William Price in this madcap multi-media musical extravaganza.
Hail Cremation! Newbridge Memo, 23 March - 4 April 2020. Tickets go on sale today.

Balloon Girl
By Hannah McPake
Last year NTW launched Radical Creatures, a call out inviting Welsh women* artists to submit extraordinary, original ideas that explore what it means to be a woman in Wales today. The result was a commission by theatre-maker Hannah McPake. Balloon Girl tells a little-known story that is more than 100 years old, one that resonates with the contemporary dreams and desires of many women today.

In an iconic location in central Cardiff, Balloon Girl is a spectacular, large-scale, outdoor production full of wonder and magic, inspired by an incredible true story. Set against the backdrop of Cardiff’s epic Great Exhibition of 1896, which drew over one million visitors to Cardiff, a fearless young woman defies the odds. * Those identifying as a woman, trans-woman or non-binary person.
Balloon Girl, Cardiff locations, 24-26 July 2020.

Go Tell The Bees
By NTW TEAM Pembrokeshire
Co-Creators; Naomi Chiffi, Almir Koldzic, Gavin Porter and Julia Thomas
Recognised as a pioneering and unique approach to engagement, NTW’s TEAM initiative is a worldwide, diverse network of friends who collaborate with the company. In 2020 NTW TEAM will embark on its biggest and most ambitious project to date – one that will engage and co-create with the communities of Pembrokeshire. Go Tell The Bees is a full-scale production made and staged in Manorbier and Pembroke based on the theme of the Environment, Nature and Climate, themes chosen by the people of Pembrokeshire. Go Tell The Bees, Manorbier and Pembroke, 12 -13 September 2020.

Wild Scenes At Cardiff
Created by Kyle Legall and Mike Pearson
Wild Scenes At Cardiff is a vivid day-by-day, hour-by-hour, scene-by-scene account of the Cardiff Race Riots, pieced together from reports in the local newspaper. In 1919, Cardiff was plunged into four days and nights of violent mayhem that left three dead.

The Wild Scenes At Cardiff digital experience, created by Butetown artist Kyle Legall and influential theatre maker Mike Pearson, takes audiences to the spot, as close to the original sites as possible to tell the story of the people, places and incidents involved in a shocking moment of racial disharmony in a cityscape now completely changed. Wild Scenes At Cardiff digital experience. Online and in Cardiff, June 2020.

FRANK!
Created by Buddug James Jones, Frank Thomas and Jesse Briton
Performed deep in the forests of Wales in a magical performance space, Frank is the story of real-life poet and snake anti-venom factory worker Frank Thomas. The production explores what it means to connect to nature, in a new show that draws inspiration from Wales’ landscape and its people. The show will feature original poetry by the artist himself. Touring forests of north, west, mid and south Wales during spring 2020.

Creative Development

Commissions
Looking further ahead, NTW’s 2020 season features new commissions in progress. These include: Mouth a startling new piece of work by Tom Wentworth that puts sex, disability and family relationships centre stage, and Bethan Marlow exploring what it is to be young, fierce and vulnerable in her new work Feral Monsters.

Located Residencies
Through our Located Residencies from NTW’s Creative Development programme, we continue to support early-stage performance projects on location across Wales. From designers to poets to artist-activists, alongside NTW's Emerging Producers, projects explore the rhythms of Welsh protest movements to the future sustainability of the Wales Coast Path. The Located Residencies unearth urgent questions about Wales and our changing world in visionary ways.

This year’s chosen lead artists are: Yasmin Begum, Natasha Borton, Becky Davies, Gentle/Radical, Phil Jones, Emily Laurens, Alison Neighbour and Durre Shahwar.

National Theatre Wales, BBC Cymru Wales and BBC Writersroom Wales
Rhiannon Boyle will embark on her journey with NTW next year when she joins the company for a 6-month term as part of her year-long appointment as Wales Writer in Residence.

First spending time with BBC Wales, she will then join NTW, where she will explore her ideas and writing further and be a key part of the team. Further details about the 2020 Writer in Residence will be announced by BBC Wales on 9 December 2019.

Collaboration

NTW TEAM Wrexham
TEAM’s relationship with Wrexham goes back some years, starting with its first event there in 2015. The next step in NTW’s TEAM celebration of Wrexham and TEAM is the development of a unique collaborative approach to the theme of Homelessness, a theme chosen and guided by the people of Wrexham and developed by NTW’s worldwide TEAM network. This will culminate in a full production, staged in 2021.

The Agency
Led by Gavin Porter in partnership with Battersea Arts Centre, Contact Theatre, People’s Palace Projects, Agência de Redes para Juventude and originally supported by the Calouste Gulbenkian Foundation, NTW’s The Agency continues in 2020 with a group of people from the Butetown, Riverside and Grangetown areas of Cardiff. Armed with ideas that need to happen, NTW provides the young people (Agents) with training support, funding and advice from industry professionals, to develop their passions into a project that benefits local communities.

Later this month, the Agents will pitch their ideas for businesses to a professional panel. Three chosen projects will be awarded a budget of £2000 each to develop and trial their ideas over the next 6 months.

Supporting National Theatre Wales

Donate
NTW is a registered charity, and relies on donations from individuals, businesses and trusts and foundations to keep on creating extraordinary theatre across Wales and beyond. To find out how you can support NTW please visit: Support National Theatre Wales

Tuesday 3 December is Giving Tuesday - the global campaign which encourages people to support the charitable causes that matter to them. This year NTW will be participating, seeking donations to support the company's future projects. Find out more here: National Theatre Wales Giving Tuesday

Listings:
Hail Cremation! Newbridge Memo, 23 March - 4 April 2020. On sale 3 December 2019
Balloon Girl, Cardiff locations, 24 - 26 July 2020
Go Tell The Bees, Manorbier and Pembroke, 12 - 13 September 2020
Frank, Forests across Wales, spring 2020
Wild Scenes At Cardiff, Cardiff and Online, June 2020

Tickets for Hail Cremation! are now on sale. Age guidance 14+ National Theatre Wales - Hail Cremation!

National Theatre Wales  
web site
: https://www.nationaltheatrewales.org
Nia Jones
e-mail: niajones@nationaltheatrewales.org
Tuesday, December 3, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk