Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Follow the white rabbit to Wales Millennium Centre!     

Follow the white rabbit to Wales Millennium Centre!
The Curious Muchness Of Stuff And Nonsense

Hijinx theatre/Odyssey. Theatre

Weston Studio -Wales Millennium Centre

The Curious Muchness of Stuff and Nonsense: 5 December 7pm, 6 December 7pm (audio description) and 7 December 3pm & 7pm
This Christmas join Hijinx Odyssey as they follow Alys, her cat Dinah and the white rabbit on their adventures in a whole new wonderland adventure.
Hijinx Odyssey, the community theatre arm of professional theatre company Hijinx, will perform ‘The Curious Muchness of Stuff and Nonsense’ in Weston Studio of the Wales Millennium Centre this December.
The Curious Muchness of Stuff and Nonsense
Written by Hefin Robinson, ‘The Curious Muchness of Stuff and Nonsense’ features a large cast of disabled and non-disabled performers from Hijinx Odyssey, pupils from Woodlands High School, and haunting, original music by Daniel Soley, composer in residence.
This is the fourth year Hijinx Odyssey have partnered with Ty Cerdd to facilitate an opportunity for a composer in residence to gain valuable theatre score experience.
As well as the four exciting performances there will also be an exhibition in the Wales Millennium Centre from 2 December to 6 January, where visitors can explore the curious wonderland even further. The exhibition will showcase the design process by students from the University of South Wales Creative and Therapeutic Arts degree course, who Odyssey have partnered with for the last three years.
Audience members who arrive early will be treated to a pre-show performance by Telemachus, Hijinx’s youth theatre group for disabled and non-disabled aged 16-24 years.
Hijinx Odyssey – 20th anniversary
Hijinx Odyssey is a Cardiff based inclusive community group for adults over 25 years who love drama. 2019 is a special year for the group as they celebrate their 20th anniversary. Hijinx Odyssey is a fully inclusive group, bringing together people with and without disabilities from all different backgrounds.
It is just one part of the community work Hijinx carry out as part of Hijinx Pawb. Hijinx Pawb is for everyone, so that wherever you live in Wales you can perform with Hijinx.
Nia Ramage describes Hijinx Odyssey as “like having an extended family,” she continues, “There's an amazing sense of unity between all the members of Odyssey as well as Hijinx staff and volunteers and we pride ourselves on working together as a team at all times. We continuously help each other out whether it's during our Monday night sessions, weekend rehearsals or during our actual performances.”
Making ‘The Curious Muchness of Stuff and Nonsense’ possible
This production is made possible by revenue funding from Arts Council Wales, the support of Cardiff Council’s Cultural Projects Scheme and by the members of the group who have fundraised towards putting on a Christmas production in the Weston Studio at Wales Millennium Centre.Booking and tickets
‘The Curious Muchness of Stuff and Nonsense’ is at the Weston Studio, Wales Millennium Centre from the 5 & 6 Dec at 7pm and 7 Dec at 3pm, with BSL interpretation for all performances and Audio Description on the 6 December.
Tickets are £9 for adults and £6 for under 16s and are available to book in person from Wales Millennium Centre ticket office, over the telephone on 029 20 636464, or online at www.wmc.org.uk
Competition
For a chance to win a pair of tickets to one of the performances tell Hijinx who you would invite to the Mad Hatters’ tea party and why, tagging Hijinx in the post and using the hashtag #CuriousMuchness by Friday 22 November.
Entries are welcomed via Facebook, Twitter and email: info@hijinx.org.uk
The winner will be chosen

Dilynwch y gwningen wen i Ganolfan Mileniwm Cymru!
The Curious Muchness of Stuff and Nonsense: 5 Rhagfyr 7yh, 6 Rhagfyr 7pm (sain ddisgrifiad) a 7 Rhagfyr 3yp a 7yh
Y Nadolig hwn, ymunwch â Odyssey Hijinx wrth iddyn nhw ddilyn Alys, ei chath Dinah a'r gwningen wen ar eu hanturiaethau mewn taith fenter gwbl newydd yng Ngwlad Hud.

Bydd Odyssey Hijinx, cangen theatr gymunedol Hijinx, y cwmni theatr proffesiynol, yn perfformio ‘The Curious Muchness of Stuff and Nonsense’ yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru ym mis Rhagfyr eleni.

The Curious Muchness of Stuff and Nonsense
Mae ‘The Curious Muchness of Stuff and Nonsense’ sydd wedi’i ysgrifennu gan Hefin Robinson, yn cynnwys cast mawr o berfformwyr anabl ac actorion heb anabled o Odyssey Hijinx, disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands, a cherddoriaeth gyniweiriol, wreiddiol gan Daniel Soley, cyfansoddwr preswyl.

Dyma'r bedwaredd flwyddyn i Odyssey Hijinx bartneru â Thŷ Cerdd er mwyn hwyluso cyfle i gyfansoddwr preswyl ennill profiad gwerthfawr o sgôr theatr.

Yn ogystal â'r pedwar perfformiad cyffrous cynhelir arddangosfa hefyd yng Nghanolfan y Mileniwm Cymru rhwng 2 Rhagfyr a 6 Ionawr, lle gall ymwelwyr archwilio'r wlad hud ryfeddol ymhellach fyth. Bydd yr arddangosfa'n dangos y broses ddylunio a ddilynwyd gan fyfyrwyr y cwrs gradd Celfyddydau Therapiwtig a Chreadigol ym Mhrifysgol De Cymru, y mae Odyssey wedi partneru â nhw dros y tair blynedd diwethaf.

Bydd aelodau’r gynulleidfa sy’n cyrraedd yn gynnar yn cael y pleser o weld perfformiad cyn y sioe gan Telemachus, grŵp theatr ieuenctid Hijinx i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl rhwng 16 a 24 oed.

Odyssey Hijinx – Pen-blwydd 20ain oed
Mae Hijinx Odyssey yn grŵp cymunedol cynhwysol, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd, ar gyfer oedolion dros 25 oed sy'n caru drama. Mae 2019 yn flwyddyn arbennig i'r grŵp wrth iddyn nhw ddathlu eu pen-blwydd yn 20ain oed. Mae Odyssey Hijinx yn grŵp cwbl gynhwysol, sy'n dwyn ynghyd bobl sydd ag anableddau a phobl heb anableddau o sawl cefndir gwahanol.

Dim ond un rhan o'r gwaith cymunedol y mae Hijinx yn ei wneud fel rhan o Hijinx Pawb yw hyn. Mae Hijinx Pawb i bawb, fel bod modd i chi berfformio gyda Hijinx ble bynnag rydych chi'n byw yng Nghymru.

Mae Nia Ramage yn disgrifio Odyssey Hijinx “fel cael teulu estynedig,” ac mae hi'n parhau, “Mae yna ymdeimlad anhygoel o undod rhwng holl aelodau Odyssey yn ogystal â staff a gwirfoddolwyr Hijinx ac rydyn ni'n ymfalchïo ein bod yn gweithio gyda'n gilydd fel tîm ar bob adeg. . Rydyn ni'n helpu ein gilydd yn barhaus p'un ai yn ystod ein sesiynau ar nos Lun, ymarferion penwythnos neu yn ystod ein perfformiadau go iawn."

Sicrhau bod ‘The Curious Muchness of Stuff and Nonsense’ yn bosib

Gwneir y cynhyrchiad hwn yn bosibl trwy arian refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru, cefnogaeth Cynllun Prosiectau Diwylliannol Cyngor Caerdydd a chan aelodau’r grŵp sydd wedi codi arian tuag at gynnal cynhyrchiad Nadolig yn Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Bwcio a thocynnau
Bydd ‘The Curious Muchness of Stuff and Nonsense’ yn cael ei berfformio yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru rhwng 5 a 6 Rhagfyr am 7yh a 7 Rhagfyr am 3yp, gyda dehongliad BSL ar gyfer pob perfformiad a Disgrifiad Sain ar 6 Rhagfyr.

Pris y tocynnau yw £9 i oedolion a £6 i rai dan 16 oed ac maent ar gael i'w harchebu'n bersonol o swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru, dros y ffôn ar 029 20 636464, neu ar-lein yn www.wmc.org.uk

Cystadleuaeth
Am gyfle i ennill pâr o docynnau i un o’r perfformiadau dywedwch wrth Hijinx pwy fyddech chi’n ei wahodd i de parti’r Mad Hatter a pham, gan dagio Hijinx yn y postiad a defnyddio’r hashnod #curiousmuchness erbyn dydd Gwener 22 Tachwedd.

Croesewir ceisiadau trwy Facebook, Twitter ac e-bost: info@hijinx.org.uk

Dewisir yr enillydd ar hap a chyhoeddir yr enw
Reviewed by: David and Dan

back to the list of reviews

This review has been read 46 times


Hijinx Theatre  
web site
: www.hijinx.org.uk
David and Dan
e-mail: David Cox
Monday, December 16, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk