Theatre in Wales

Plays and dance productions in Wales since 1982...

 
Plant Gladys by Sera Moore Williams
First presented in 1999 by Cwmni Theatr Gwynedd
cast size:2
 

   There is 1 review of Cwmni Theatr Gwynedd's Plant Gladys in our database:
Plant Gladys by Sera Moore Williams
[print]Print this review  now
venue
Theatr Gwynedd
January-04-00
'Tydi obsesiwn gyda sr y sgrn a'r byd pop yn ddim byd newydd. Yn ystod yr hanner can mlynedd diwetha, mae mwy o bobl nag yr hoffwn ei ddirnad wedi llofruddio, ceisio llofruddio, cyflawni hunanladdiad, dwyn, bygwth ac erlid - hyn oll oherwydd obsesiwn ag unigolion na allant byth ddod wyneb yn wyneb hwy. Ar strydoedd Cymru, mae pobl yn cyfarch actorion yn llun y cymeriadau y maent yn eu portreadu ar y teledu. Doniol? Ydi. Trist? Efallai. Ond yn sicr, mae ymddygiad fel hyn yn dystiolaeth gref o ddylanwad y cyfryngau ar ein cymdeithas.
Efallai nad ydi drama Sera Moore Williams, Plant Gladys, yn ymdrin 'r sefyllfa hon yn ei chrynswth, ond, yn sicr, y mae'n goglais y gynulleidfa gyda'i phortread o'r pr priod sy'n dynwared Marilyn Monroe ac Elvis Presley. Ni chawn wybod beth yw eu henwau bedydd. Ni chlywn sgwrs gyfan rhyngddynt am y byd real y tu allan, heblaw am bytiau brysiog am anallu'r gymdeithas i ymuno chymeriad Iwan Roberts yn ei fawl o'r 'Brenin'.

Y mae pobl, sydd fel arall yn cael eu hystyried yn ddigon rhesymol, yn teithio i Las Vegas, lle bu Elvis yn perfformio tuag at ddiwedd ei oes, i briodi. Wedi iddynt addo gweddill eu bywydau i'w gilydd mewn drive-through, mae gweinidog, wedi ei wisgo fel Elvis, yn datgan, 'I now pronounce you man and wife... uh huh.'

Hithau, Norma Jean - mae'r llun hwnnw ohoni yn y ffrog wen, a chwa o wynt yn codi ei sgert, wedi dod yn un o ddelweddau mwyaf adnabyddus yr ugeinfed ganrif. Does ryfedd felly i Sera Moore Williams ddewis y ddau fel mygydau ar gyfer ei chymeriadau. Mae'n debyg fod mwy wedi ei sgwennu am y ddau gymeriad yma na neb arall fu'n byw yn y ganrif hon, a mwy o ddiddordeb, hyd yn oed yn awr, yngln 'u bywydau, ac yn arbennig, eu marwolaethau.

Mewn un ffordd, roedd hyn yn llwyddiannus iawn. Yr oedd cynulleidfaoedd ledled Cymru yn adnabod y cymeriadau cyn iddynt gamu ar y llwyfan. Mae eu caneuon yn adnabyddus hyd heddiw, a'r syniad o gael drama yn seiliedig ar y ddau eicon yn ennyn chwilfrydedd, os nad diddordeb.

Teimlais hyn yn anfantais. Gan fod cymaint ar ddu a gwyn am Elvis a Marilyn, roedd yn sicr yn dasg anodd dewis a dethol beth oedd i'w gynnwys yn y ddrama; pa elfennau o'u bywydau helbulus i ganolbwyntio arnynt. A chan ei bod yn ddrama gymharol fer, nid oedd amser i Moore Williams lawn fanteisio ar gyfleoedd y sefyllfa a grwyd ganddi - tybed ai dyma oedd yn gyfrifol am ddiffyg rhediad y sgyrsiau? Oedd, roedd cynnwys dyfyniadau gan y cymeriadau yn effeithiol, gan ddangos l ymchwil trylwyr, ond heb ddigon o ddeunydd i'w clustogi, dyna oeddynt yn unig - dyfyniadau gan gymeriadau a oedd mewn rhywffordd yn berthnasol, lle y gallasant fod wedi asio'n well i'w chorff.
Beth bynnag am wendidau'r ddrama, daeth ei chryfder yn sicr o nerth cyfraniad Sian Naiomi ac Iwan Roberts iddi. P'un ai'n actio neu'n dynwared, cafwyd perfformiadau caboledig gan y ddau, a oedd yn ein harwain ychydig yn agosach at geisio deall obsesiwn y cymeriadau 'r sr.

Ond nid obsesiwn oedd thema'r ddrama i mi, er gwaetha'r datganiad i'r perwyl yna yn y rhaglen. Drama oedd hi am unigrwydd, am adnabod, am fod chwant aruthrol am rywbeth, ond heb obaith am ei ddychwelyd. Gwelwn Marilyn o ddechrau'r ddrama yn ceisio cariad ei g_r, yn dymuno bod yn un ag ef fel na fyddai fyth eto yn unig, ac fel yr i'r ddrama yn ei blaen, y mae'n amlwg na chi hi fyth mo'r hapusrwydd na'r teimlad hwnnw o undod. Rhoddodd ei hun iddo, gan weld hynny'n ffordd o ddianc rhag ei bywyd cyhoeddus fel dynwaredwraig. Ei chamgymeriad oedd disgwyl yr un rhodd yn l - mynd yn ddyfnach i'r ddelwedd oedd ei fwriad ef. Gan nad oedd gan yr Elvis go-iawn gyfeillion agos, doedd dim yn aros ei ddynwaredwr ond unigrwydd cyffelyb. Nid oedd yn fwriad ganddo ddeffro o'i freuddwyd er mwyn derbyn y cariad a oedd yn cael ei gynnig iddo.

Felly y gwelais y ddau - gyda'i gilydd, yn unig, a dylanwad yr hunan arall yn pennu na fyddai i'r un ohonynt adnabod dim ond unigrwydd yng nghwmni ei gilydd. Rhithiau dau o sr America yn dymchwel seiliau priodas, fel y mae sr heddiw yn dinistrio cymaint o berthnasau go-iawn drwy eu dylanwad. Y cyfryngau yw Elvis a Marilyn y byd sydd ohoni, yn dirprwyo sgwrs a dadl, yn ddiddordeb cyfleus nad oes yn rhaid ei rannu. Fel anallu Elvis y ddrama i drafod dim y tu allan i fyd y Brenin, mae teuluoedd lu yn ymgynnull 'u swper ar eu gliniau, yn tawel wylio'r unig beth sy'n gyffredin iddynt erbyn hyn.

Yr oeddwn yn siomedig na chefais fwy o olwg ar y cymeriadau go-iawn, ac yn fwy siomedig na chawsant hwythau'r cyfle i drafod ar ddiwedd y ddrama yr agosatrwydd a bortreadwyd ar ddechrau'r ddrama fel delfryd. Yr oedd Marilyn Sera Moore Williams eisiau mynd oddi tan groen ei gwr, cael gwybod popeth amdano a bod yn agosach ato nag erioed o'r blaen. Byddwn innau wedi hoffi gwneud yr un peth, yn lle cael darlun bratiog o arwyr cenhedlaeth o'r blaen.
reviewer:
Nia Roberts

If you know of any other existing review, or if you have any more information on Plant Gladys, (perhaps you were in the production or were the author or director) then please use the form below to send us the details
Add your comments or amendments to our information on Plant Gladys
your name
e-mail address
What colour is this block?

orange


this helps us fight spam messages . You have to fill in the box for your message to be sent!
 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk