Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cwrs Hyfforddi Tiwtoriaid Cerddoriaeth Cymraeg     Fydd Cerdd Gymunedol Cymru yn rhedeg cwrs hyfforddi byr ar gyfer tiwtoriaid
cerddoriaeth Gymraeg yn Aberystwyth ar Fai y 5ed a’r 6ed. Mae’r cwrs yn
rhad ac am ddim ac mae cymorth ar gael go gyfer chostiau teithio a llety.

Mae ein rhaglen hyfforddiant i diwtoriaid cerdd gymunedol wedi ei sefydlu
ers 1992, gydag hyfforddedigion yn mynd ymlaen i weithio fel tiwtoriaid mewn
amrywiaeth o sefyllfaoedd. Ers 1997 mae’r rhaglen wedi chydnabod fel
cymhwyster galwedigaethol yng Nghymru. Mae’r hyfforddiant yn ymarferol yn
hytrach nag academaidd ac mae’n ymafer gwerthfawr go gyfer a’r swydd ei hun.

Fydd y cwrs byr yma yn rhoi blas ar waith Cerdd Gymunedol Cymru. Lluniwyd y
cwrs i hybu’r nifer o diwtoriaid sy’n gweithio trwy gyfrwyng y Gymraeg ac mi
fydd yn delio a faterion sy’n codi wrth trafod cerddoriaeth a’r iaith. Mae’r
cwrs wedi ei lunio ar gyfer rheini sydd a sgiliau cerdd ac sy’n dymuno
addysgu mewn cyd-destun cymunedol, athrawon cerdd unigol a fyddai’n dymuno
dysgu grwpiau, sydd a sgiliau cerdd ac sy’n gweithio gyda grwpiau dan
anfantais neu a fyddai’n hoffi ymgorffori cerdd yng ngwaith eu mudiad,
cerddorion sydd am fwy o gyfleoedd i ddefnyddio eu sgiliau cerdd.

Fydd y cwrs yn cynnwys sesiynnau ar faterion cyfle cyfartal a’r gyfraith,
gweithio a cherddoriaeth yn y gymuned, gwaith grwp ac ymwybyddiaeth o Iaith,
a fydd hefyd yn cynnwys gweithdy ymarferol.

Am wybodaeth pellach ac i goferstri cysylltwch a:

Esyllt Williams
Ciwdod

Cerdd Gymunedol Cymru/Community Music Wales
Uned 8/Unit 8
24 Heol Norbury/24 Norbury Road
Tyllgoed/Fairwater
Caerdydd/Cardiff
CF5 3AU
ffon/tel: 029 2083 8060
ffacs/fax: 029 2056 6573

www.completecontrolmusic.com

----------------------------------
Community Music Wales will be running a short training course for Welsh
language tutors in Aberystwyth on May the 5th and 6th. The course is free
and help is available for travel and accommodation costs.

Our community music tutor training programme has been running since 1992,
with trainees going on to work as tutors in a variety of settings. Since
1997 the programme has been recognised as a vocational qualification in
Wales. The training is practical rather than academic and is a valuable
rehearsal for the job itself.

This short course will give an introduction to the work of Community Music
Wales. The course is designed to increase the numbers of tutors working
through the medium of Welsh and will deal with issues raised when working
with music and the language. The course is designed for those with music
skills who wish to teach in a community context, individual music teachers
who would like to teach groups, those with music skills who work with
disadvantaged groups or who would like to incorporate music into the work of
their organisation, musicians who want more opportunities to use their music
skills.

The course will be taught through the medium of Welsh and will include
sessions on equal opportunities, ethics, working with music in a community
context, group work and Welsh language issues, it will also contain a
practical workshop.

For more information or to register, contact:

-------------------------------------------------------------------------
Esyllt Williams
Ciwdod

Cerdd Gymunedol Cymru/Community Music Wales
Uned 8/Unit 8
24 Heol Norbury/24 Norbury Road
Tyllgoed/Fairwater
Caerdydd/Cardiff
CF5 3AU
ffon/tel: 029 2083 8060
ffacs/fax: 029 2056 6573
Cerdd Gymunedol Cymru/Community Music Wales  
web site
:
Esyllt Williams
e-mail:
Tuesday, April 12, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk