Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

    

BRITH GOF ARCHIVE PROJECT: Between Memory and Archive
BRITH GOF & TEST DEPT.: GODODDIN (1988)

SATURDAY 6 DECEMBER 2008 10am-4.30 pm
CHAPTER, CARDIFF

Admission free

The Department of Theatre, Film and Television, Aberystwyth University and the National Library of Wales are pleased to announce a special one-day event to celebrate the 20th anniversary of the staging of Gododdin by Brith Gof and Test Dept. in the disused Rover car factory, Cardiff on 1-3 December, 1988.

This ground-breaking, bi-lingual production – based on the earliest Welsh poem and produced by Chapter – combined a scenography of hundreds of tons of sand, thousands of gallons of water, dozens of trees and scrapped cars; a pounding live soundtrack and bruising physical action. Later, it would be restaged in a quarry in Italy, a crane factory in Germany, an ice-hockey stadium in Friesland and – memorably – at Tramway in Glasgow.

The event brings together video footage, photographs and documentary material from the Brith Gof archive in the National Library, Aberystwyth and former company members of Brith Gof and Test Dept.

Through screenings, presentations, interviews and discussions with those involved in staging the original large-scale, site-specific production, the aim is to remember and evoke Gododdin for a contemporary audience.

We are particularly keen to hear the recollections from those who witnessed the original production. So if you were there or would just like to her more about this important production, you are cordially invited to attend.

The event will be videoed and the material deposited in the National Library where we hope that what is remembered will shed light on what is preserved in the archive.

The aim of the Brith Gof Archive Project, a collaboration between the Department of Theatre, Film and Television, Aberystwyth and the National Library is to increase awareness of the company’s work between 1981 and 2002.

For further details please contact:
Louise Ritchie
Email: lhr08@aber.ac.uk
Telephone: 07886-085947

Or

Gareth Lly•r Evans
Ebost: gle05@aber.ac.uk
Ffon: 07793-032046


---------------------------------------------------------------------------------------


PROSIECT ARCHIF BRITH GOF: Rhwng Cof ac Archif
BRITH GOF & TEST DEPT.: GODODDIN (1988)

SADWRN RHAGFYR 6 2008 10yb-4:30yh
CHAPTER, CAERDYDD

Mynediad am ddim

Mae’n bleser gan Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ddatgan digwyddiad undydd arbennig i ddathlu ugain mlynedd ers llwyfaniad Gododdin gan Brith Gof a Test Dept. yn hen ffatri geir Rover yng Nghaerdydd rhwng y 1af a’r 3ydd o Ragfyr, 1988.

Torrwyd tir newydd gan y cynhyrchiad dwyieithog gwreiddiol - yn seiliedig ar y gerdd gynharaf yn yr iaith Gymraeg ac a gynhyrchwyd gan Chapter - trwy gyfuno senograffi oedd yn cynnwys cannoedd o dunelli o dywod, miloedd o alwyni o ddw•r, dwsinau o goed a hen geir; cerddoriaeth fyw ddirgrynol a gwaith corfforol egniol. Yn ddiweddarach, llwyfannwyd Goddodin mewn chwarel yn yr Eidal, ffatri craeniau yn yr Almaen, stadiwm hoci iâ yn Fryslân ac - yn gofiadwy - yn y Tramway yng Nglasgow.

Fe fydd y digwyddiad yn cyfuno ffilm, lluniau, a deunydd dogfennol o archif Brith Gof yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth, ynghyd a chyn-aelodau o Brith Gof a Test Dept.

Trwy gyfrwng cyflwyniadau, cyfweliadau a sgyrsiau gyda’r unigolion oedd yn rhan o lwyfannu’r cynhyrchiad safle-benodol gwreiddiol enfawr, y bwriad yw cofio a cheisio gwysio Gododdin ar gyfer cynulleidfa gyfoes.

Rydym yn awyddus iawn i glywed atgofion gan rhai ohonoch a welodd y cynhyrchiad gwreiddiol. Os oeddech chi yno, neu os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy am y cynhyrchiad arloesol a phwysig hwn, rydym yn ymestyn croeso cynnes i bawb.

Fe fydd y digwyddiad yn cael ei gofnodi ar fideo ac yna fe ddidolir y deunydd newydd yn y Llyfrgell Genedlaethol gyda’r gobaith y bydd yr hyn sy’n cael ei gofio yn taflu goleuni ar yr hyn sydd eisoes wedi’i gadw yno.

Bwriad Prosiect Archif Brith Gof, prosiect a gynhelir ar y cyd rhwng Adran
Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth a Llyfrgell
Genedlaethol Cymru yw cynyddu ymwybyddiaeth o waith y cwmni rhwng 1981 a
2002.

A fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Gareth Lly•r Evans
Ebost: gle05@aber.ac.uk
Ffon: 07793-032046


 
web site
:

e-mail:
Wednesday, November 5, 2008back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk