Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Merch o'r Cymoedd     

Merch o'r Cymoedd Pedair sir ym Mlaenau’r Cymoedd yn dod ynghyd mewn perfformiadau ‘Merch o’r Cymoedd’

Sut mae llunio perfformiad cymunedol dwyieithog sy’n gweithio ar draws pedair sir ac sy’n cynnwys cannoedd o bobl nad ydynt erioed wedi gwneud dim byd fel hyn o’r blaen?

Dyna’r her oedd yn wynebu Celf ar y Blaen, y sefydliad celf gymunedol newydd sy’n gweithredu yn nwyrain Blaenau’r Cymoedd.

Roedd yr ateb yn syml a hefyd yn gymhleth i Kate Strudwick, Rheolwr Prosiect Creadigol a Bethan Watkins, Rheolwr y Cynhyrchiad:

“Mae damaid bach fel cael set Lego neu jig-so enfawr, gyda llawer o ddarnau bach yn cael eu hymarfer ar draws y pedair sir sy’n cael eu cloi gyda’i gilydd ar y funud olaf i greu pedwar perfformiad lleol hollol wahanol sydd i gyd yn rhan o’r un stori Merch o’r Cymoedd”.

Ers mis Medi, bu tîm craidd o artistiaid yn gweithio ar holl elfennau gwahanol brosiect Merch o’r Cymoedd ac yn cynnal gweithdai allestyn i sicrhau fod cynifer o bobl ag sydd modd yn medru cymryd rhan yn y sioe, un ai fel perfformwyr neu drwy gyfrannu deunydd ar gyfer y sgript drwy weithdai ysgrifennu caneuon ac adrodd straeon digidol. Mae cannoedd wedi chwarae rhan wrth ddod â’r cyfan ynghyd, yn cynnwys clybiau ieuenctid, grwpiau mam a phlentyn, pensiynwyr, cylchoedd gwnïo a phobl gydag anableddau lluosog a helpodd i greu'r trac sain.

Dywedodd Chris Durnall, y Cyfarwyddwr Artistig: “Mae bod yn gynhwysol yn hollol ganolog i’r prosiect hwn i gyd, felly nid yw’r ffocws ar yr hyn na all pobl ei gyflawni ond edrych am a chanfod ffyrdd i’w galluogi i gyflawni”.

Bu gan Chris y dasg enfawr o fynd drwy lwyth o ddeunydd a ddatblygwyd yn y gweithdai a’i aildrefnu i greu stori gydlynol, tra’n cadw lleisiau gwreiddiol y bobl a gyfrannodd at y prosiect. Un o’r ffyrdd y gwnaeth hyn yw rhoi tymor yng nghylch bywyd fel thema ar gyfer pob sioe:

“Mae creu’r holl waith o gegau a meddyliau’r cymunedau wedi gwneud y prosiect yn unigryw”. Mae Chris yn awr yn wynebu her bellach o wneud iddo weithio mewn pedwar lleoliad gwahanol iawn.

Mae Cheryl Beer, yr ymgynghorydd ysgrifennu caneuon, wedi gweithio gyda mwy na 25 gr_p i greu dwsinau o ganeuon sy’n adrodd straeon pobl yn byw yn yr ardal yn defnyddio eu geiriau ei hun a dywedodd

“Bu’n ffordd wych o weithio. Mae’n wirioneddol deimladwy gweld sut mae’r emosiwn a gynhyrchwyd mewn gweithdy ysgrifennu creadigol wedi trosi yn ddrama gorfforol - medrwch olrhain pob dim yn ôl i’r gweithdai gwreiddiol”.

Roedd yr uchafbwyntiau i Cheryl yn cynnwys cwrdd â pherson yn y fan llyfrgell symudol ym Merthyr a ddisgrifiodd ei hunan fel “dim yn ddiddorol iawn” ond a ddatgelodd wedyn iddi fod yn rhan o’r tîm oedd wedi datrys y Cod Enigma yn ystod y rhyfel. Hefyd yn dilyn sesiwn galw heibio cymunedol yn Nhrefddyn Catwg, dychwelodd 40 o bobl yn nes ymlaen ar gyfer cyngerdd anffurfiol o’r gwaith roeddent newydd ei ysgrifennu a maent yn awr wedi ffurfio côr cymunedol yn perfformio yn fersiwn Blaenafon o’r sioe.

Mae’r tîm creiddiol yn cynnwys Gina Morgan, Cydlynydd Dawns, a drefnodd ddawnswyr amatur o dan 7 i dros 70 oed yn y cynhyrchiad aml-gyfrwng hwn ac Einir Sion, ymgynghorydd y Gymraeg, a luniodd ffyrdd blaengar o gynnwys y Gymraeg yn y prosiect.

Un o nodweddion mwyaf diddorol y sioe yw cân ryfeddol a berfformir gan bedwar côr lleol a gomisiynwyd yn arbennig gan Helen Woods, cyfansoddwraig o Gaerdydd. Yn ogystal â defnyddio geiriau o gegau pobl leol, mae hefyd yn cynnwys cyfrinach a ddatgelir pan ddaw’r corau at ei gilydd.

Medrir gweld Merch o’r Cymoedd yn Neuadd Gweithwyr Blaenafon ar 8 Mawrth, Kidz r Us yn Nhredegar ar 18 Mawrth, Canolfan y Rhosyn Gwyn yn Nhredegar ar 22 Mawrth a Chapel Soar ym Merthyr Tudful ar 29 Mawrth. I gael gwybodaeth bellach cysyllter â Celf ar y Blaen ar 01495 357815/6 (info@head4arts.org.uk).
 
web site
:

e-mail:
Saturday, February 28, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk