Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y Gerdd Olaf - The Last Poem     

Y Gerdd Olaf - The Last Poem The Grand Pavilion ' Porthcawl
Dydd Sul 29fed Mawrth - 7.30pm
Y Gerdd Olaf

Os oes digon o amser i achub un cerdd rhag tan yn y Llyfrgell Genedlaethol
beth fyddai'r gerdd honno? Noson o ddadlau bywiog ynglyn a'r gerdd orau
yn yr iaith Gymraeg, Jon Gower fydd yn ceisio cadw trefn ar y gantores
Caryl Parry Jones, y darlledwr Euryn Ogwen Williams a'r storiwraig a'r
nofelydd Catrin Dafydd. Wrth iddynt ddadlau'n frwd o blaid eu ffefrynnau.

Should a fire race through the National Library and you only had time to
save one poem which would that be? An evening of spirited argument about
the best poem in the Welsh language, Jon Gower will be trying to keep
order as the singer Caryl Parry Jones, the broadcaster Euryn Ogwen
Williams and the storyteller and novelist Catrin Dafydd argue animatedly
for their favourites.

Mae'r darlledwr Euryn Ogwen Williams yn byw yn y Bari. Fe oedd
Cyfarwyddwr Rhaglenni cyntaf S4C ac mae'n gweithio bellach fel
ymghynghorydd i gwmni teledu Boomerang+. Mae wedi sgrifennu un cyfrol o
farddoniaeth.

The broadcaster Euryn Ogwen Williams lives in Barry. He was S4C's first
Director of Programmes and curretnly he works as a consultant for the
Boomerang+ TV company. He had written one volume of poetry.

Mae'r gantores, actores a chyfansoddwraig boblogaidd Caryl Parry Jones yn
byw tu allan i'r Bontfaen ble mae'n hyfforddi llais yn ogystal a llu o
bethau eraill. Hi oedd Bardd Plant Cymru yn 2007-2008.

The popular singer, actor and composer Caryl Parry Jones lives outside
Cowbridge where she is a voice tutor among many other things. She was the
Welsh Children's Poet in 2007-2008.

Bydd y dramodydd, perfformwraig a bardd Catrin Dafydd yn teithio o
Gaerfyrddin i Borthcawl. Hi yw uwch-olygydd y cylchgrawn 'Tu Chwith'.
Mae ei nofel 'Random Deaths and Custard' wedi denu sylw positif iawn.

The dramatist, performer and poet Catrin Dafydd will be travelling from
Carmarthen to Porthcawl. She is senior editor of the magazine 'Tu Chwith'
and her novel 'Random Deaths and Custard' is receiving much positive
attention.

Mae Jon Gower yn byw yn Nghaerdydd. Ennillodd gystadleuaeth y stori fer
yn
Eisteddfod Genedlaethol 2008 a bydd ei nofel Gymraeg gyntaf,
'Porthladdoedd', yn ymddangos ym mis Mawrth eleni.

Jon Gower lives in Cardiff. He won the short story competition at the
National
Eisteddfod in 2008 and his first Welsh language novel 'Porthladdoedd' is
published this March.
Tocynnau/Tickets: £7.50
(consesiynau/concessions £6.50)
 
web site
:

e-mail:
Thursday, March 26, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk