Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Nid hwyl yw pob Pen-blwydd     

Nid hwyl yw pob Pen-blwydd
Wrth i’r awdur a’r dramodydd Gary Owen paratoi pethau i ben-blwydd cyntaf ei mab, aeth pen-blwydd ei bartner, diwrnod ynghynt, i’r neilltu. Roedd ei bartner yn aeddfed iawn am gael dim lot o ffws ar ei phen-blwydd ond fe ddechreuodd Gary i feddwl. Be tasai gorfod i riant ac aelod arall o’r teulu rhannu pen-blwydd? Mae Pen-blwydd Poenus Pete, a ysgrifennwyd gan Gary, yn gynhyrchiad comedi yn yr iaith Gymraeg wedi ei anelu at deuluoedd. Mae’r cynhyrchiad gan Theatr Iolo, sy’n cychwyn ar daith mis o hyd ar ddydd Gwener 13 o Fehefin, yn adrodd hanes tad sydd yn dathlu ei ben-blwydd diwrnod wedi ei ddau blentyn, ond yn grac pan nad oes neb yn rhoi digon o sylw iddo ar ei ddiwrnod arbennig.


Mae nifer o berfformiadau teuluol yn ystod y daith gan gynnwys, Theatr Glan yr Afon, Casnewydd (13 Mehefin 6.30pm); Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru (21 Mehefin 11.30am & 2.30pm); Canolfan Celfyddydau Pontardawe (26 Mehefin 7pm); Chapter, Caerdydd (10, 11 & 12 Gorffennaf 6.30pm) ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru (4 & 5 Awst 12pm Theatr y Maes).

Mae’r cynhyrchiad, dan gyfarwyddyd Kevin Lewis, yn dilyn helynt teulu, Mam (Jenny Livsey), Dad (Richard Nichols), dau o blant (Sion Alun Davies, Ceri Lloyd) a Cadi’r gath (Meilir Rhys Williams). Mae Dad yn dweud nad yw eisiau unrhyw ffwdan ar ei ben-blwydd. Felly mae Mam yn ei gymryd ar ei air: ni wna hi na’r plant ddim byd ar gyfer pen-blwydd Dad. Ond, mae Dad yn gandryll nad oes neb wedi gwneud dim ar gyfer ei ben-blwydd. A phan fydd rhwystredigaeth Dad a phŵer dinistriol y gath yn dod ynghyd, mae’n achosi anrhefn mewn aduniad teuluol.

Mae Theatr Iolo, sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd, yn gwmni theatr hynod lwyddiannus, ac eleni’n gweithio ar naw cynhyrchiad gwahanol – y mwyaf erioed. Mae’r cwmni wedi perfformio ledled Cymru a’r DU, ac yn rhyngwladol ar draws Ewrop, Rwsia a Korea. Er bod y cwmni yn arbenigo mewn theatr i blant a phobl ifanc mae’r gwaith yn berthnasol i bobl o bob oedran.

Dywedodd Gary Owen, sy’n gweithio ar hyn o bryd ar ddramâu newydd i Theatr Genedlaethol yr Alban, National Theatre Wales, Clwyd Theatr Cymru a The Royal Court yn Llundain, “Roedd ysgrifennu drama i blant yn brofiad cwbl newydd i mi. Dwi wastad wedi sgwennu dramâu ‘swn i ishe gweld ‘n hunan. Ac ers cael plant, mwy nag unrhywbeth dwi ishe gweld dramâu gall dal sylw fy mhlant.

“Dechreuais gyda’r Bacchae, drama Roegaidd glasurol. Mae’r Bacchae yn hanes gwaedlyd iawn, ac yn hollol anaddas i blant ond roeddwn am ffeindio rhywbeth yn y Bacchae, rhyw thema neu elfen, a’i throsi i gyd-estyn modern, Cymreig. Mae’r Bacchae, yn y bôn, yn stori am ddyn sy ddim yn rhoi digon o barch i emosiwn, a theimlad. A dyna’r elfen wnes i benderfynu “benthyg” o’r Bacchae.

“Wedyn roedd ail elfen, rhywbeth mwy personol – fe gafodd ein mab ieuengaf ei eni llynedd, diwrnod ar ôl pen-blwydd fy mhartner. Eleni wnaethon ni ddim lot ar gyfer pen-blwydd fy mhartner, achos o’n ni’n paratoi pethau i ben-blwydd cyntaf ein mab. Roedd fy mhartner - wrth gwrs! - yn aeddfed iawn am gael dim lot o fws ar ei phen-blwydd – ond, gyda’r awgrym o stori o’r Bacchae wnes i ddechrau meddwl. Be tasai rhiant a phlentyn yn rhannu pen-blwydd, a’r rhiant yn siŵr bydd hi’n hapus i’r plentyn cael yr holl sylw a ffws ar y diwrnod mawr… ond pan ddaw’r diwrnod, mae’r rhiant yn darganfod bod hi yn ypset am fod y teulu wedi anwybyddu ei phen-blwydd hi.

“Unwaith i mi benderfynu ar y thema o ben-blwydd teuluol, daeth nifer o fanylion y stori o fywyd‘n nheulu i. Fe wnes i dreulio amser, ar y cyd gyda’r cyfarwyddwr Kevin, yn siarad gyda disgyblion Ysgol Pwll Coch yng Nghaerdydd yn gofyn be’ fasen nhw’n licio ar eu pen-blwyddi.
“Wnes i ddysgu Cymraeg dros ugain mlynedd yn ôl nawr ac roeddwn i am ychwanegu’r elfen o ddynamig teuluol yn y ddrama gan greu cymeriad sydd yn ddysgwr. Mae elfen comedi yn y sefyllfa o’r math yn amlwg a llawer ohono o fy mhrofiad personol. Erbyn hyn mae nifer o blant sy’n siarad Cymraeg gyda rhieni sydd ddim o reidrwydd yn siarad yr iaith neu sy’n dysgu ond rwy’n gobeithio dewn i weld y ddrama a gweld rhywbeth o’u hun ar lwyfan!”Dyddiadau a lleoliadau taith Pen-blwydd Poenus Pete.

13 Mehefin Theatr Glan yr Afon, Casnewydd (Perfformiad cyhoeddus 6.30pm)
17 Mehefin Y Miwni, Pontypridd (Perfformiad i ysgolion yn unig)
18 Mehefin Pafiliwn y Grand, Porthcawl (Perfformiad i ysgolion yn unig)
21 Mehefin Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru (Perfformiadau Cyhoeddus 11.30am & 2.30pm) Swyddfa docynnau: 029 20304400
25 Mehefin Sefydliad y Glowyr, Coed Duon (Perfformiad i ysgolion yn unig)
26 Mehefin Canolfan Celfyddydol Pontardawe (Perfformiad cyhoeddus 7pm)
Swyddfa docynnau: 01792 863722
30 Mehefin Ffwrnes, Llanelli (Perfformiad i ysgolion yn unig)

2 Gorffennaf Y Neuadd Les, Ystradgynlais (Perfformiad i ysgolion yn unig)
4 Gorffennaf Y Glowyr, The Miners, Rhydaman (Perfformiad i ysgolion yn unig)
7-12 Gorffennaf Chapter, Caerdydd (Perfformiadau Ysgolion a Chyhoeddus ar 10, 11 & 12
Gorffennaf @6.30pm) Swyddfa docynnau: 029 20 304400


4/5 Awst Eisteddfod Genedlaethol Cymru
(Perfformiad cyhoeddus) Theatr y Maes 12pm
Theatr Iolo  
web site
:

e-mail:
Monday, June 9, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk