Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Canolfan Mileniwm Cymru yn dathlu 10 mlynedd o lwyddiant gyda gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer y ganolfan     

Canolfan Mileniwm Cymru yn dathlu 10 mlynedd o lwyddiant gyda gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer y ganolfanYn ystod yr wythnos pan fydd llygaid y byd ar Gymru ar gyfer uwchgynhadledd 2014 NATO, mae Canolfan Mileniwm Cymru, y ganolfan genedlaethol ar gyfer y celfyddydau perfformio, yn cyhoeddi elfennau cyntaf ei rhaglen i ddathlu deng mlynedd ers ei sefydlu.

Ers ei pherfformiad cyhoeddus cyntaf ar 26 Tachwedd 2004, mae'r Ganolfan wedi croesawu dros 13.5m o ymwelwyr a bellach yr atyniad hwn yw'r un mwyaf poblogaidd yng Nghymru ac un o'r cyrchfannau diwylliannol yr ymwelir ag ef fwyaf y tu allan i Lundain. Mae'r Ganolfan yn cyfrannu swm sylweddol o arian, sef £50 miliwn y flwyddyn i economi Cymru a chaiff ei chydnabod yn un o brosiectau mwyaf llwyddiannus y DU a ariannwyd gan y Loteri.

O fewn ei muriau hefyd mae rhai o sefydliadau celfyddydol mwyaf Cymru, gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, ynghyd â chwmnïau diwylliannol eraill.

Er mwyn cyd-daro â'r achlysur dathlu hwn, penodwyd Graeme Farrow - y dyn y tu ôl i raglen Dinas Diwylliant lwyddiannus iawn Derry-Londonerry - yn Gyfarwyddwr Artistig y Ganolfan. Ei weledigaeth: i ddatblygu'r Ganolfan yn ganolfan ddiwylliannol ryngwladol sy'n cystadlu â chanolfannau celfyddydol eraill sy'n bwysig yn fyd-eang.

Dywed Graeme: "Mae canolfan o'r fath yn ddeinamig, yn greadigol ac yn gallu trawsffurfio. Byddwn yn creu mwy o'n gwaith ein hunain ac yn cydweithio fel bod y gwaith hwn o'r safon uchaf. Yn anad dim, rwyf am i'r Ganolfan danio dychymyg ein pobl ifanc fel bod gennym boblogaeth ifanc â gorwelion eang a meddyliau chwilfrydig.”

Mae'r rhaglen theatr ar gyfer y Flwyddyn Ddathlu yn cynnwys cymysgedd cyfoethog ac amrywiol o gynyrchiadau, a bydd Matthew Bourne ac Opera Mariinsky, dan arweiniad Valery Gergiev, y mae gan y Ganolfan bartneriaeth strategol hirsefydledig ag ef, yn dychwelyd atom unwaith eto.

Cadarnhawyd heddiw hefyd bartneriaeth helaeth â Banc Lloyds, y bydd y cymorth yn ategu sawl un o'r prosiectau y bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn ymgymryd â hwy yn ystod y Flwyddyn Dathlu.

Dywedodd Stephen Pegge, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol Grŵp Bancio Lloyds, "Mae Banc Lloyds yn falch o fod yn bartner i Ganolfan Mileniwm Cymru ac wrth i'r Ganolfan ddechrau dathlu deng mlynedd ers ei sefydlu mae'n bleser gennym gefnogi'r garreg filltir hon fel prif noddwr. "

Ychwanegoedd Graeme Farrow,“Rydym eisoes yn cyflwyno un o'r rhaglenni perfformio am ddim mwyaf yn y DU ac rydym wedi cyfrannu'n gadarnhaol at filoedd o fywydau ifanc drwy ein rhaglen dysgu creadigol. Rhaid i ni adeiladu ar y llwyddiant cychwynnol hwnnw yn awr ac ehangu ein heffaith."

Mae rhaglen hydref y Ganolfan yn arddangos uchelgais artistig newydd y Ganolfan ac yn dangos ei bwriad i chwarae rhan hollbwysig yn y gymuned leol, tra'n datblygu ei rôl fel canolfan i'r celfyddydau Cymreig a pherfformiadau rhyngwladol blaenllaw. Gan gofio hynny, cyhoeddodd Graeme Farrow heddiw yr uchafbwyntiau canlynol ar gyfer yr hydref:

Prosiect 21, ar y cyd â Banc Lloyds –Murmur y Ffwrnais
Bydd y Ganolfan yn nodi deng mlynedd ers ei sefydlu gyda 200 o blant 10 oed o saith ysgol ledled Cymru, sydd wedi bod ar daith artistig ers 2005. Bydd y prosiect dysgu creadigol hirsefydledig unigryw hwn yn arwain yn y pen draw at gynhyrchiad theatr arbennig, Murmur y Ffwrnais, wedi'i berfformio gan y plant ar lwyfan Theatr Donald Gordon ym mis Hydref.

Graeme Farrow: “Daw'r plant hyn o rai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn economaidd. I lawer ohonynt dyma fydd y tro cyntaf iddynt fod mewn theatr fawr, a bydd y profiad hwn yn ddiau yn un a gofiant am byth."Dod o hyd i'r Billy Elliott newydd gyda phrosiect allgymorth Lord of the Flies Re-Bourne
Dros y tri mis diwethaf, mae'r Ganolfan wedi bod yn hyfforddi cannoedd o fechgyn o
Gymoedd De Cymru. Y nod yw recriwtio 20 o ddawnswyr i berfformio ar daith Matthew Bourne o Lord of the Flies yn y Ganolfan rhwng 22 a 25 Hydref. Mae un o'r bechgyn a gafodd glyweliad yn baffiwr o'r Cymoedd.

Graeme Farrow: “Ffurfiwyd ein cydberthynas â Matthew Bourne pan agorodd y Ganolfan ac rydym yn parhau i ymfalchïo yn yr ymateb i'w waith gan gynulleidfaoedd Cymru. Edrychaf ymlaen at barhau i ddatblygu ein cydberthynas arbennig â'r cwmni hwn a'i gyflwyno i feysydd newydd. Mae prosiect Lord of the Flies eisoes wedi tanio dychymyg bechgyn ledled Cymru."

Night at the Casablanca, ar y cyd â Banc Lloyds - Y perfformiad swyddogol cyntaf ar gyfer dathlu deng mlynedd
Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi'i lleoli yn hen ardal dociau Caerdydd sydd wedi cael ei hadfywio, sef cymuned amlddiwylliannol hynaf y DU, a elwir gan amlaf yn Tiger Bay. Mae Night at the Casablanca yn ddathliad un noson o dreftadaeth gerddorol gyfoethog y gymuned hon, a'r perfformiad hwn fydd yr un swyddogol cyntaf i ddathlu deng mlynedd ers sefydlu'r Ganolfan, ar 1 Tachwedd.

Gan ddefnyddio The Casablanca fel cefnlen, sef lleoliad cerddorol sydd bellach wedi ei ddymchwel ac yr oedd pobl fel Jimmy Ruffin yn arfer mynd iddo, mae'r perfformiad yn adrodd hanes un dyn yn dychwelyd i Tiger Bay a'i daith drwy ddegawdau o gerddoriaeth anhygoel, wedi'i pherfformio'n fyw ar lwyfan Theatr Donald Gordon gan lawer o'r artistiaid gwreiddiol.

Graeme Farrow: "Roeddwn yn awyddus iawn inni ddechrau ein dathliadau yng nghwmni ein cymdogion. Mae gan gymuned Butetown dreftadaeth ddiwylliannol anhygoel a straeon cyfoethog a phwerus i'w hadrodd. Rydym am i Butetown ddathlu hyn ar lwyfan Donald Gordon."
Comisiynau newydd
Mae'r Ganolfan, mewn partneriaeth â Hippodrome Birmingham, wedi comisiynu The Frozen Scream gan y nofelydd Sarah Waters a'r cynhyrchydd Christopher Green. Mae'r stori ysbryd yn agor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 11 Rhagfyr am gyfnod cyfyngedig o amser cyn trosglwyddo i Birmingham ym mis Ionawr.

Gwaith arall a gomisiynwyd gan y Ganolfan ar gyfer y Nadolig yw gwaith y cerflunydd papur Andy Singleton, a fydd yn creu addurniadau cywrain ar raddfa fawr i'w harddangos yn ardaloedd cyhoeddus y Ganolfan.

Graeme Farrow: "Mae'r Nadolig yn adeg pan all y Ganolfan ddisgleirio go iawn, o ran ansawdd ei rhaglen ac o ran cynhesrwydd ei chroeso. Mae'n adeg pan allwn ddenu ymwelwyr newydd o hyd i fwynhau eu profiad cyntaf, ond yn sicr nid yr olaf, gyda ni."

Wrth gloi, ychwanegodd Graeme Farrow “Dros y misoedd nesaf, byddaf yn cyhoeddi newyddion pellach am raglen Ddalthu’r Ganolfan, a’r weledigaeth tuag at 2020. Bydd hwn yn cynnwys tymor deinamig a chynhwysol o ddigwyddiadau dathlu, a fydd yn gorffen gyda diweddglo ysblennydd ym mis Medi 2015. Datgelir manylion am gydweithrediadau mawr a gweithiau ar raddfa fawr sydd newydd gael eu comisiynu sy'n seiliedig ar straeon o Gymru.”
Canolfan Mileniwm Cymru  
web site
:

e-mail:
Wednesday, September 3, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk