Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SXTO CWMNI THEATR ARAD GOCH YN YMATEB IR BROBLEM GYNYDDOL O SXTO YMHLITH YR IFANC     

SXTO  CWMNI THEATR ARAD GOCH YN YMATEB IR BROBLEM GYNYDDOL O SXTO YMHLITH YR IFANC

“Does dim byd o’i le ar anfon llun o dy hunan i dy gariad i brofi faint ti’n ei garu....” Dyna farn ‘Lowri’, un o’r pedwar cymeriad yn y ddrama heriol a phwerus SXTO gan Gwmni Theatr Arad Goch.

Mae’r ddrama â enwebwyd yng nghategori’r ‘Cynhyrchiad gorau i bobl ifanc’ yng ngwobrau Theatre Critics of Wales, yn mynd i’r afael â sgîl effeithiau SXTO; anfon negeseuon testun rhywiol eu naws ar ffônau symudol. Gweithred sy’n anghyfreithlon i bobl ifanc dan 18 oed.

“Mae cynhyrchu sioeau sy’n ymateb ac yn adlewyrchu profiadau pobl ifanc yn rhan o ethos Cwmni Theatr Arad Goch” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch.
Mae’r sgript yn canolbwyntio ar bedwar ffrind mewn ysgol uwchradd. Wrth i wê anferthol amgylchynnu’r cymeriadau, mae’n dod i’r amlwg bod anfon ‘lluniau’ digidol yn gychwynbwynt i bob math o helyntion a gwrthdaro.

Cefndir

Yn 2010 derbyniodd Cwmni Theatr Arad Goch gais gan Gyngor Sir Caerfyrddin i greu perfformiad theatrig fyddai’n hysbysu pobl ifanc am beryglon SXTO. Cafodd yr awdures Bethan Gwanas ei gwahodd gan Arad Goch i ddatblygu’r sgript cyn i’r gyfarwyddwraig Angharad Lee fynd ati i liwio’r cyfan, y ddwy wedi eu dewis oherwydd eu profiad helaeth o gydweithio gyda phobl ifanc.

“Y cam cyntaf oedd siarad efo bobl ifanc, er mwyn gneud yn siwr bod y sgript yn realistig ac yn rhywbeth fyddai’n portreadu sefyllfa go iawn ymhlith bobl ifanc” Bethan Gwanas

Yn dilyn y sgyrsiau, crëodd Bethan gyfres o olygfeydd byrion cyn trosglwyddo’r awennau i’r gyfarwyddwraig Angharad Lee a’r actorion. Perfformiwyd y golygfeydd mewn arddull theatr fforwm mewn ysgolion uwchradd yn Sir Gar, Ceredigion a Phenfro.

“Roedd arddull theatr fforwm yn ddelfrydol oherwydd roedd yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc ymateb yn syth ar ôl gweld y golygfeydd. Roedd yn broses effeithiol a chyffrous o gasglu mwy o syniadau gan y bobl ifanc” Angharad Lee
Er mwyn sicrhau bod pobl ifanc Cymru gyfan a thu hwnt yn cael y cyfle i gyfrannu, ffilmiwyd y golygfeydd mewn ysgol uwchardd ac yna ei rhannu ar flog gan annog bobl ifanc i ymateb a chyfrannu syniadau.
Cam olaf y broses oedd sgriptio ac yna chyfarwyddo cynhyrchiad llwyfan fyddai’n teithio ysgolion uwchradd, theatrau a chanolfannau cymunedol. Teithiwyd y sioe yn 2011 – 2013 ac roedd yr ymateb yn wych .

“Roedd y disgyblion wedi elwa’n fawr o’r perfformiad a nifer ohonynt wedi gofyn am gael gweld yr ail berfformiad yn yr ysgol!” - Ysgol Dyffryn Aman
“Wedi gweld #SXTO yn y theatr heno, theatr gwerth ei gweld, teimladwy a pherthnasol @aradgoch” – Manon Wilkinson, Trydar.

2014

Heddiw, mae erthygl am realiti’r sefyllfa ymhlith pobl ifanc ym mhaur y South Wales Argus. Nodir bod plant a phobl ifanc Cymru yn gweld SXTO fel rhywbeth “normal” ac yn rhan o’u bywyd bob dydd. Wedi cyfweld 2,732 o bobl ifanc, canfyddodd y corff gwrth fwlio cenedlaethol bod 62% o bobl ifanc rhwng 13 – 25 oed wedi profi rhyw fath o drais trwy app ar eu ffôn, tra roedd 37% yn dweud eu bod nhw wedi anfon llun noeth o’i hunain ar neges destun, y mwyafrif yn ferched.
Un o’r canfyddiadau mwyaf brawychus yn yr arolwg oedd bod 49% o’r bobl ifanc yn honni ei bod nhw’n credu mai hwyl diniwed yw SXTO, er bod 22% o’r rhai sydd wedi profi’r trais arlein yn dweud ei bod nhw wedi troi at hunan niweidio. (www.southwalesargus.co.uk Hydref 15, 2014)

O ystyried canfyddiadau brawychus fel hyn, does rhyfedd bod Cwmni Theatr Arad Goch wedi derbyn cais gan un o Swyddogion Amddiffyn Plant Cyngor Sir Ceredigion i atgyfodi’r cynhyrchiad gan nodi ei bod hi’n awyddus i bobl ifanc ym mhob un o ysgolion uwchradd Ceredigion i weld y sioe cyn diwedd 2014.

Er mwyn sicrhau bod y sgript yn gyfredol ac yn ymateb i’r sefyllfa bresennol, mae Bethan Gwanas wedi diweddaru rhannau o’r sgript ac mae’r ymarferion olaf bellach ar droed yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.
Dydd Llun nesaf, yr 20fed o Hydref, bydd Swyddog Amddiffyn Plant Cyngor Sir Ceredigion, yn ogystal â nifer o benaethiaid ac athrawon y sir yn cael gweld y cynhyrchiad yng Nghanolfan Arad Goch. Byddant yn derbyn cyflwyniad arbennig gan yr Actores Reoli Mari Rhian Owen, a fydd yn rhoi cyngor iddynt am sut i ddelio â chwestiynnau ac ymatebion y bobl ifanc wedi iddyn nhw weld y ddrama.

Yn dilyn y perfformiad Dydd Llun bydd y cast, Nia Ann, Lowri Sion, Endaf Eynon Davies a Dion Lloyd Jones yn teithio i ysgolion uwchradd Sir Geredigion yn ogystal ag i nifer o ysgolion, colegau a theatrau ledled y wlad i berfformio’r sioe mewn taith fydd yn dod i ben yn Theatr Gartholwg ar yr 20fed o Dachwedd.

Mae Nia, sy’n chwarae cymeriad ‘Lowri’ yn edrych ymlaen yn fawr iawn at y daith;

“Mae’r cynhyrchiad yn gret,ac yn helpu i greu ymwybyddiaeth am y peryglon go iawn all ddigwydd wrth ichi anfon llun ‘cyflym’ o’ch hunan ar eich ffôn. Wi’n credu bod y teithiau blaenorol wedi gwneud gwahaniaeth ac wedi gwneud i bobl ifanc feddwl cyn gwasgu ‘send’ ar y ffôn”

Dion Lloyd Jones yw’r unig ogleddwr yn cast. Mae newydd gwblhau ei rôl cyffrous yn ffilm ‘Pride’ sydd yn y sinemau ar hyn ac mae’n edrych ymlaen i gamu nol mewn i esgidiau ‘Meic’

“Mae Meic yn dipyn o foi, yn capten ar y tîm peldroed ac yn hynod o cocky a hyderus, fel pob bachgen ifanc. Mae’n hwyl i chwarae cymeriad o’r fath ond ar yr un pryd yn her oherwydd mae’n ddrama llawn tensiwn ac egni .

Dylai pawb ddod i weld y sioe, mae’n rhywbeth sy’n effeithio gymaint o bobl y dyddie yma ac mae’n bwysig i bobl ddeallt sut mae lluniau yn y dwylo anghywir yn medru effeithio bywydau pobl”


Eisiau gweld y perfformiad? Mae tocynnau ar gael i’r perfformiadau canlynol;
17/11 @ 19:30 – Neuadd Ysgol y Berwyn, Bala – 01970 617 998
18/11 @ 13:30 a 19:00 – Theatr Clwyd – 0845 330 3565
20/11 @ 11:00 a 13:00 – Theatr Gartholwg – 01443 219 589
 
web site
:

e-mail:
Wednesday, October 15, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk