Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Coreo Cymru ar y cyd Theatr Iolo a Syrcas Nofit State Comisiwn Datblygu - Galw ar artistiaid     

Coreo Cymru ar y cyd  Theatr Iolo a Syrcas Nofit State
Comisiwn Datblygu - Galw ar artistiaid
 
Mae rhaglen cynhyrchu creadigol Chapter, Coreo Cymru, ar y cyd â Theatr Iolo a Syrcas Nofit State, yn falch iawn o gyhoeddi eu bod yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd gan artistiaid dawns, gweithwyr syrcas a theatr (a'u cydweithwyr) ar gyfer Rhaglen Comisiynau Datblygu 2015.
 
Nod y rhaglen yw darparu nifer o lwybrau gwahanol oddi mewn i'r broses ddatblygu, gan gynnwys mentora artistig a mentora busnes a nifer o gyfleoedd i gyflwyno gwaith o flaen cynulleidfaoedd. Byddwn yn archwilio cyd-destun y datblygu yn ystod holl gamau'r broses ac fe fyddwn hefyd yn gofyn am adborth gan y gynulleidfa. Nod y rhaglen hon yw creu gweithiau dawns o safon uchel y gellir eu cyflwyno yng ngŵyl British Dance Edition ym mis Mawrth 2016 a gosod y sylfeini ar gyfer teithiau wedi hynny i ganolfannau yng Nghymru a thu hwnt. 
 
Nod rhaglen Comisiynau Datblygu yw cefnogi gweithiau genre-benodol: gweithiau syrcas / dawns a gweithiau newydd i blant a theuluoedd. Bydd disgwyl i'r gweithiau a ddewisir gynnwys elfen gref o ddawns a photensial ar gyfer eu datblygu'n gynyrchiadau teithiol hyd llawn.
 
Yn ystod cam cychwynnol y rhaglen, cynigir nawdd gwerth hyd at £4,500 i ddau brosiect ymhob genre, er mwyn trefnu pythefnos o ymarferion ym mis Mehefin a chyflwyniad o 'waith ar y gweill' (hyd at 20 munud o hyd) yn Llwyfan Dawns Cymru ar ddydd Sul 28 Mehefin 2015. Yn ogystal â'r nawdd ei hun, cynigir cyfleusterau stiwdio yng Nghaerdydd ac fe delir costau mentora a theithio hefyd.
 
Yn dilyn y cyflwyniad o waith ar y gweill, bydd cyfle i un prosiect ymhob genre ddatblygu'r gwaith ymhellach, er mwyn paratoi ar gyfer taith fer yn ystod Hydref 2015. Cynigir gwobrau gwerth hyd at £25,000 i'r prosiectau hyn yn ogystal â chyfleusterau stiwdio yng Nghaerdydd ar gyfer cyfnod creu o bum wythnos ac fe fydd yna gyfnod cynhyrchu wythnos o hyd, i arwain at berfformiad cyntaf o'r gwaith, mewn canolfan broffesiynol. Mae'r rhaglen hefyd yn talu costau mentora artistig a mentora busnes, cyllidebau marchnata a rhai costau teithio.
 
Bydd disgwyl i'r coreograffwyr a ddewisir gymryd rhan yn rhaglen arfaethedig Fit 4 Busnes y DG, sy'n cyd-fynd â British Dance Edition. Bydd coreograffwyr yn derbyn cymorth mentora pellach er mwyn dod ag artistiaid a chynhyrchwyr at ei gilydd. Mae'r rhaglen o weithgareddau a gynigir ar y cyd â British Dance Edition yn ddibynnol ar brosesau dethol ac ar gefnogaeth ariannol ychwanegol.
 
Bydd disgwyl i ymgeiswyr gynnwys o leiaf un gweithiwr proffesiynol sydd naill ai o Gymru neu yn gweithio yng Nghymru - dylai'r person hwnnw fod yn goreograffydd neu yn brif gydweithredwr sydd wedi creu o leiaf dri pherfformiad neu yn gydweithredwr â chanddo o leiaf bum mlynedd o brofiad proffesiynol. Cynigir gwasanaeth mentora ac fe fydd rhywfaint o gefnogaeth ar gael ar gyfer rheoli'r prosiect ond bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus reoli eu prosiectau a'u cyllidebau eu hunain.
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd 5pm ar ddydd Gwener 17 Ebrill. Gwahoddir ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer i ddod am gyfweliad ar ddydd Gwener 24 Ebrill yn Chapter, Caerdydd. Telir costau i ymgeiswyr a fydd yn teithio o'r tu allan i ddalgylch Caerdydd. 
 
Gallwch lenwi'r ffurflen gais yn y fan hon: http://goo.gl/forms/P5RPx2Ia2q  
Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Carole. Gallwch e-bostio carole@coreocymru.com neu ffonio 07846 303853.
 
web site
:

e-mail: carole@coreocymru.com
Thursday, March 19, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk