Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Actorion proffesiynol ifanc i lwyfannu sioe gerdd, Mimosa, Clwyd Theatr Cymru iír teulu cyfan     

Actorion proffesiynol ifanc i lwyfannu sioe gerdd, Mimosa, Clwyd Theatr Cymru iír teulu cyfan
Yr amryddawn, Tim Baker, Cyfarwyddwr Cysylltiol Artistig Clwyd Theatr Cymru gyda Dyfan Jones yn Gyfarwyddwr Cerdd sydd wedi creu’r sioe Mimosa a fydd yn teithio ledled Cymru yn ystod misoedd Mai, Mehefin a Gorffennaf eleni. Y Prifardd Tudur Dylan Jones yw awdur geiriau’r caneuon.


Gyda chast proffesiynol o bedwar ifanc brwdfrydig yn perfformio’r sioe, bydd hi’n sicr o daro deuddeg gyda theuluoedd wrth ymweld â lleoliadau theatrig Cymru.

“Mae’n anhygoel meddwl nad oes neb wir wedi ail adrodd y stori ym myd y ddrama, hanes ein cyndeidiau Cymreig yn cymryd y cam mentrus o adael Cymru ar daith 60 niwrnod o Lerpwl i chwilio am fywyd gwell yn ne America.

“Mai’n stori hudolus, anhygoel ond stori sydd hefyd yn llawn siom, dicter a chaledi. Aeth y Cymry ar y daith beryglus ar long y ‘Mimosa’ gan ddisgwyl cyrraedd eu paradwys. Ond wedi cyrraedd gwelsant dir anial, anffrwythlon eang. Allwn ni ddim ond dychmygu’r siom,” egura Tim Baker sy’n byw yn Cwm, Dyffryn Clwyd.

Mae Tim a Dyfan, cyfansoddwr toreithiog poblogaidd theatr a theledu o Aberdâr, yn hen law ar gydweithio ar brosiectau theatraidd:

“Dwi’n gwneud rhyw synnau od am yr effaith dwi’n chwilio amdano ar gyfer darn o sgript, ac mae Dyfan yn cynnig synnau cerddorol pwerus sy’n siwtio i’r dim. Mae gynno ni bron iawn ein hiaith ein hunain,” eglura Tim.

Ac mae Tim a Dyfan eisoes wedi cydweithio â rhai o’r cast yn y gorffennol. Mae Dylan Williams, sydd newydd orffen cyfnod yn y West End yn perfformio Les Miserables wedi gweithio yn Clwyd Theatr Cymru rai blynyddoedd yn ôl ynghyd â Hanna Jarman, cantores dalentog a weithiodd gyda Tim yn ystod ei chfynod yn y National Youth Theatre Wales.

Ymddangosodd trydydd aelod y cast, Tom Blumberg fel y cymeriad, Dewi, yn y ddrama 'Somewhere in England' dan law’r cyfarwyddwr Peter Rowe yn Clwyd Theatr Cymru llynedd. Mae’r ieuengaf o’r cast, Bethany Gwyn, newydd orffen cyfnod yn y Mountview Academy of Theatre Arts yn Llundain.

Bydd y pedwar yn chwarae nifer o gymeriadau yn ystod y sioe, gan gynnwys Capten y Llong, yr Arweinwyr a theuluoedd a benderfynodd adael eu cartrefi a’u teuluoedd yng Nghymru heb obaith o’i gweld fyth eto. Un o’r rheiny yn y sioe oedd Williams Jones a Catherine, ei wraig, o’r Bala aeth â’i dwy ferch fach, 3 a blwydd oed ar long y Mimosa.

“Mae’r pedwar sy’n y cast yn dalentog iawn,” eglura Dyfan Jones. “Roedd hi’n holl bwysig ein bod ni’n castio lleisiau canu cryf, gan fod cymaint o’r sioe yn troi o amgylch y gerddoriaeth. Mae’n rhan annatod o’n diwylliant Cymreig ni, y canu cynulleidfaol yn y capeli yn ystod y cyfnod, er enghraifft.

“I’r criw, mae’r cynhyrchiad yn un heriol gan bod y sioe yn cael ei pherfformio mewn rhai theatrau yn Gymraeg a theatrau eraill yn Saesneg. Ond, mae’r canu a’r gerddoriaeth i gyd yn digwydd yn y Gymraeg, waeth pa sioe fyddwch chi’n dewis ei gweld. Mae’n stori am yr iaith, y bobl, y diwylliant cynhenid Gymreig, felly roedd rhaid i’r canu ddigwydd yn y Gymraeg,” eglura Dyfan.

I Tim, mae’r stori wedi cydio yn ei ddychymyg, yn arbennig wedi cael comisiwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru i deithio i wledydd bychain ledled y byd i ymchwilio i hanes, diwylliant, iaith, cenhedloedd a’r dylanwad a gafodd profiadau bobl cynhenid ar fyd perfformio a’r theatr.

“Mae’n anodd cyfleu’r profiad heb fod ym Mhatagonia ei hun. A bues i’n ddigon ffodus i fynd yno yn 2011. Mae gen i gof byw iawn o sefyll ar fryn ym Mhatagonia ac edrych i un ochr a gweld anialwch a sychder di-ben-draw, a throi fy mhen i edrych yr ochr arall a gweld tir ffrwythlon gwyrdd. Dyna arwydd o lwyddiant y Cymry alltud, y weledigaeth gawsant o ddyfrio tir i’w wneud yn ffrwythlon, a sicrhau bywoliaeth o’r tir.

“Rydyn ni’n gwybod ein bod, fel Cymry, yn bobl benderfynol ymroddedig. A llwyddo fu eu hanes nhw, yn y pen draw. Roedd Michael D Jones yn benderfynol o lwyddo lle na fu llwyddiant pan fudodd Cymry draw i’r America. Dwy genhedlaeth wedi i’r Cymry symud i’r Amerig, roedden nhw wedi colli ei hiaith a’i diwylliant.

“Ym Mhatagonia hyd heddiw, mae miloedd yn parhau i siarad y Gymraeg, 150 o flynyddoedd yn ddiweddarach,” meddai Tim Baker.

Bydd plant a disgyblion yn cael cyfle i wylio Mimosa a chymryd rhan mewn gweithdai yn ystod cyfnod y daith.
Bydd y sioe deuluol yn cychwyn ei thaith i’r cyhoedd yn Galeri, Caernarfon ar yr 28 o Fai am ddwy noson, cyn mynd yn ei blaen i Ŵyl Mimosa yn Lerpwl. Bydd Theatr Gartholwg, Pontypridd; Theatr Soar, Merthyr; Ysgol Uwchradd Bodedern, Theatr Mwldan, Ceredigion a Theatr Felinfach hefyd yn cael blas ar y sioe. Yna yn ôl i’r Wyddgrug ddaw’r criw o’r 16 o Fehefin tan y 10 o Orffennaf.

Elfen arall gyffrous i’r cynhyrchiad fydd y cydweithio** sydd i ddigwydd wedi’r daith gydag aelodau o’r Urdd a phobl ifanc o Batagonia. Bydd 22 o bobl ifanc yn ymuno â’r cast proffesiynol ar gyfer perfformiad arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod cyn mynd â’r sioe a’r cast cyfan draw i Batagonia yn ystod yr Hydref.

Dyddiadau Taith Mimosa
28 Mai - Galeri, Caernarfon am 7.00yh - 01286 685222, www.galericaernarfon.com
29 Mai - Galeri, Caernarfon am 1.30yp & 7.00yh - 01286 685222, www.galericaernarfon.com
30 Mai – Gŵyl Mimosa, Amgueddfa Forwrol Lerpwl – rhannau o’r sioe yn unig
3 Mehefin - Theatr Gartholwg, Pontypridd am 6.30yp - 01443 219589, www.gartholwg.org
4 Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful am 1.00yp - 01685 722176, www.theatrsoar.co.uk
9 Mehefin - Ysgol Uwchradd Bodedern, Sir Fôn am 7.00yh - 01248 725 700, www.ysgoluwchraddbodedern.co.uk
10 Mehefin - Theatr Mwldan, Ceredigion am 1.00yp - 01239 621200, www.mwldan.co.uk
11 Mehefin – Canolfan Celf Wyeside, Builth Wells am 1.00yp (perfformiad Saesneg) - 01982 552555
12 Mehefin - Theatr Felinfach, Ceredigion am 7.30yh - 01570 470697, www.theatrfelinfach.com
16 Mehefin i’r 10 Gorffennaf - Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (perfformiadau Cymraeg & Saesneg) – 0845 330 3565
 
web site
:

e-mail:
Sunday, May 03, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk