Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Theatrum Europa     

What is Europe? Reflecting on Europe as a gateway of diverse cultures from across the world, Chapter is currently presenting a nine-week programme of performances, screenings and events from major artists and new diasporic voices reassessing Europe as a contemporary site of art.

As part of this festival, Sgript Cymru presents a mini-festival of new writing entitled European Home?

THURSDAY February 13
Workshop: Kaite O'Reilly 1 pm-5 pm
English
Accessible workshop aimed at writers with disabilities who would like to start to write for the stage. Bring a scene, fragment, idea or newspaper article to inspire you to create character and story.

For further details on accessibility, contact Siân Dafydd on 029 2023 6650 or scmark@tiscali.co.uk

Panel Discussion: Making a Living 1
6 pm English

With speakers including Jonathan Meth from Writernet, we offer a forum on the possibilities of work for playwrights beyond creating plays.

Making a living, for a working playwright, may mean leading workshops, residencies in schools or hospitals, or teaching creative writing. This is your chance to find out more.

Reading: 'Blow City Rollers' by Jon Blake
8.30 pm English

When a bunch of Valleys lads go on a bender to Amsterdam, a culture clash is almost inevitable. They're cooped up in a boat-el and an anti-globalisation protest has erupted. It's a recipe for confrontation. A fast, funny, raucous look at prejudice and identity in the new Europe.

FRIDAY February 14
Panel Discussion: Making a Living 2 6 pm
Welsh with simultaneous translation

Few writers can make a living in theatre alone. Here we examine the possibilities across the media with a particular emphasis on working through the medium of Welsh.

Reading: 'Theatr Ryfedd, Stori Drist' by Sera Moore Williams 8.30 pm
Welsh

Drawing stylistically on current trends in European performance, this play about physical and emotional transformation follows the moving story of a girl's journey through anorexia. A chance to see a text in development working towards multi-media performance by the innovative writer of 'Mab'.

SATURDAY February 15
Workshop: Getting Started
10.30 am
Bilingual

Working with members of Sgript Cymru staff, looking at practical ways of visualising a character, inspiring you to start to write for the stage.

Workshop: Making a Living 3
2.30pm
English

Dawn Walton (Director/Writers Tutor) offers a practical approach to devising a playwriting workshop including exercises to teach. Since 1999, Dawn has worked with the Royal Court Young Writers Programme, including the international online writing project www.websweweave.org

Apart from work at The Young Vic, Hampstead, Southwark Playhouse and The National Theatre Studio, Dawn was awarded the 'Jerwood Young Directors at the Young Vic' in 2001 and was Resident Assistant Director at the Royal Court.

Panel Discussion: Making a Living 4 - London
6pm
English

NB. Due to overwhelming participation in the anti-war march in London, we have decided to postpone this discussion for another time.

Reading: Knuckle Down by Penny Simpson
8.30 pm
English

Lorcan is caught between two cultures; his Roma family's world of bare knuckle fighting and horse fairs, and the world of his teacher, a refugee from Eastern Europe, who offers a way out of the ring by teaching him to read. When he accidentally kills a fellow fighter, he is plunged into a new world where the rules are even harsher and his books and his teacher become
matters of life and death.

TICKETS: Workshops: Workshops are free but require pre-booking through Sgript Cymru.
Readings: All readings are £2 (£1 concession) or all three readings FREE FOR SGRIPT XPLOSURE! subscribers on display of card.

For tickets, contact Chapter box office on 029 2030 4400 (minicom 029 2031 3430)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Beth yw Ewrop? Wrth feddwl am Ewrop fel agoriad i ddiwylliannau gwahanol ar draws y byd, mae Chapter yn cyflwyno rhaglen naw wythnos o berfformiadau, sgriniadau a digwyddiadau gan grefftwyr o fri a lleisiau diasporic newydd yn ail asesu Ewrop fel safle celf gyfoes.
Fel rhan o'r wyl, bydd Sgript Cymru yn cyflwyno gwyl ysgrifennu newydd fer - Fy Ngwlad?HOME.

IAU Chwefror 13
Gweithdy gyda Kaite O'Reilly 1 pm - 5 pm Saesneg
Gweithdy wedi ei anelu ar gyfer ysgrifenwyr gydag anabledd a hoffai ddechrau ysgrifennu ar gyfer y llwyfan. Dewch â golygfa, syniad neu erthygl bapur newydd i'ch ysbrydoli i greu cymeriad a stori. Am fwy o wybodaeth am y gweithdai a'r ganolfan, cysylltwch â Siân Dafydd ar 029 2023 6650 neu scmark@tiscali.co.uk

Trafodaeth Banel: Gwneud Bywoliaeth 1 6 pm Saesneg
Gyda siaradwyr gwadd sy'n cynnwys Jonathan Meth o Writernet, cynigiwn fforwm ar y posibiliadau gwaith sydd ar gael i ddramodwyr tu hwnt i greu dramâu. Gall wneud bywoliaeth, i ddramodwr, olygu arwain gweithdai, cyfnodau preswyl mewn ysgolion neu ysbytai, neu ddysgu ysgrifennu creadigol. Dyma eich cyfle chi I ganfod rhagor am y pwnc.

Darlleniad: 'Blow City Rollers' gan Jon Blake 8.30 pm Saesneg
Pan fo criw o Fois y Cymoedd yn mynd draw i Amsterdam am sesh, mae gwrthdaro diwylliannol bron yn anorfod. Pan maent yn canfod eu hunain yn styc mewn gwesty-ar-gwch wedi eu hamgylchynu gan brotest gwrth-lobaleiddio tanbaid ar droed, mae pethau'n dechrau poethi. Dyma olwg gwyllt, gwirion, gandryll ar ragfarnau a gwrthdaro diwylliannol yn yr Ewrop.

GWENER Chwefror 14
Trafodaeth Banel: Gwneud Bywoliaeth 2 6 pm
Cymraeg gyda chyfieithu ar y pryd.
Ychydig iawn o ysgrifenwyr all wneud bywoliaeth o'r theatr yn unig. Yma byddwn yn archwilio'r posibiliadau ar draws y cyfryngau gyda phwyslais arbennig ar weithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Darlleniad: Theatr Ryfedd, Stori Drist gan Sera Moore Williams 8.30 pm Cymraeg
Yn dwyn yn greadigol ar dueddiadau presennol ym myd perfformio Ewropeaidd, dyma ddrama yn ymdrin â thrawsnewidiad corfforol ac emosiynol, sy'n dilyn hanes teimladwy taith merch ifanc yn dioddef o anorecsia. Cyfle i weld drama ar droed - yn gweithio tuag at berfformiad aml-gyfryngol gan awdur beiddgar 'Mab'.

SADWRN Chwefror 15
Gweithdy: Dechrau Ysgrifennu 10.30 am Dwyeiethog
Gweithio gydag aelodau o staff Sgript Cymru,g an edrych ar ffyrdd ymarferol o greu cymeriad, a'ch ysgogi i ysgrifennu ar gyfer y llwyfan.

Gweithdy: Gwneud Bywoliaeth 3 2.30 pm Saesneg
Gweithdy ar arwain gweithdy. Dawn Walton (Cyfarwyddwr/Tiwtor Ysgrifennu) yn cynnig triniaeth ymarferol i greu gweithdy ysgrifennu drama, gan gynnwys ymarferion dysgu. Ers 1999 mae Dawn wedi bod yn gweithio gyda’r "Royal Court Young Writers Programme", gan gynnwys www.websweweave.org. Yn ogysgal â gweithio yn The Young Vic, Hampstead, Southwark Playhouse a The National Theatre Studio, cafodd Dawn y fraint o fod yn 'Jerwood Young Directors at the Young Vic' yn 2001 a bu'n Gyfarwyddwr Cynorthwyol Preswyl yn y Royal Court.

Trafodaeth Banel: Gwneud Bywoliaeth 4 - Tu hwnt i Gymru 6 pm Saesneg
Oherwydd diddordeb yn yr orymdaith yn erbyn rhyfel yn Llundain, rydym wedi penderfynu gohirio'r drafodaeth hon am y tro.

Darlleniad:'Knuckle Down' gan Penny Simpson 8.30pm Saesneg
Mae Lorcan wedi ei ddal rhwng dau ddiwylliant; ei deulu Romani ar yr un llaw â'u byd o ffeiriau ceffylau a chwffio amrwd, a byd ei athrawes, alltud o Ddwyrain Ewrop, sy'n cynnig dihangfa o'r Cylch bocsio trwy ei ddysgu i ddarllen. Pan fo'n lladd cyd-ymladdwr ar ddamwain, mae'n plymio i fyd newydd ble mae'r rheolau yn galetach fyth, â'i lyfrau a'i athrawes yn dod yn dyngedfennol iddo.

TOCYNNAU: Gweithdai am ddim, ond bydd angen sicrhau lle trwy Sgript Cymru.
Darlleniadau £2/£1, neu AM DDIM I HOLL danysgrifwyr Sgript Xplosure!
Swyddfa docynnau Chapter 029 2030 4400 (minicom 029 2031 3430).
Sgript Cymru  
web site
:

e-mail:
Tuesday, February 11, 2003back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk